Verda

Nynorsk Bokmål

Hjem Nyheter Varer Tjenester Skole Forum Om Verda _____ Logg inn

Regler

Meny:
Forlagsregler
Språkregler
Forumregler
Forelesningsregler

Forlagsregler:
Om kundeopplysninger: Kunder sine kundeopplysninger holdes hemmelige, og leveres
ikke til tredjeparter.

Språkregler:
De følgende språkregler gjelder for alle utgivelser på forlaget Verda:
1. Om bokstaver: Bokstaver selv bærer ikke annen mening enn å være tegn med en viss uttale.
Av erfaring har noen trodd at S har tydningen ‘slange’, likens kan det være mulig å misforstå
bokstaven h til å bære tydningen ‘stol’ – slik bruker vi ikke bokstavene i forlaget Verda.
2. Om ord: Ord bærer mening, og de fleste bøker som blir utgitt, vil ha en egen ordliste vedlagt
med forklaring til hva for mening ordene i bøkene har. Dette gjelder særskilt nye ord, eller
andre viktige ord for hver enkelt bok for seg. Av erfaring er ofte slike forklaringer manglende i
ordbøker, noe som kan føre til misforståelser om hva for mening ordene bærer dette unngår vi
ved ordlistene vedlagt bøkene utgitt av forlaget Verda.
3. Ett språk: Det brukes kun ett enkelt språk i utgivelsene på forlaget Verda - språket er
det som er gitt for hver utgivelse for seg. Det kan midlertidig forekomme unntak dersom noen
ord som brukes ikke er tilgjengelige på det språket som er gitt. Av erfaring brukes ofte mange
ulike språk i bøker og annen skrift, og dette kan føre til trang for mange ulike ordbøker og
kjenneskap til mange ulike måter å bøye ord på - dette unngår vi ved å bruke kun ett enkelt
språk. Ellers kan det nevnes at denne språkregel også gjør det enklere å oversette utgivelser til
andre språk.
4. Om forkorting: Forkortelser brukes ikke - og dette fører blant annet til bedre klarhet, mer
flyt i lesingen da hver bokstav sin uttale er synlig og ingen søking etter ukjente forkortelser. Av
erfaring fører bruk av forkortelser ofte til at både lesing av og mening til ord forsvinner når
leseren ikke kjenner en forkortelse - dette unngår vi ved å ikke bruke forkortelser.
5. Regnespråk: Forlaget Verda nytter vanligvis et regnespråk som skrives på én enkelt linje -
to hovedårsaker til dette er at det; 1. blir mye enklere å lese regnespråket da det kan leses rett
frem fra venstre mot høyre som vanlig tekst, og 2. blir enklere å bruke sammen med verktøy
som kalkulator og datamaskin. På oppfordring kan vi oversette bøker sitt regnespråk dersom
ønskelig.
6. Om artikler: Til artikler brukes ikke språkreglene som her er satt opp - dette har flere
årsaker, og i hovedsak er grunnen den, at det brukes blant annet mange nye ord og nye
kunnskaper som ikke er kjent fra før av, og når artiklene har som hensikt å få vist styrkene til
til dømes lærebøker, så må både nye lærdommer og de som finnes fra før av ved vitenskapen
brukes i forklaringen. Ellers vil det være en merkbar forskjell mellom det strenge språket som
benyttes i utgivelser ellers og språket i artikler, ved at artiklene skrives også slik at de blir mer
underholdende å både skrive og lese - det er derfor åpnet for et noe ledigere og friere språk til
artiklene.

Forumregler:
1. Språkregler: Det kan vere greit å nevne først og fremst at språkreglene forlaget Verda
bruker for sine utgivelser ikke gjelder forumet. Når det gjelder forumet er det midlertidig ikke
satt noen særskilte andre språkregler enn de som vanligvis ventes å bli tatt hensyn til i
skoleverket.
2. Fremgangsmåte for bruk av forumet: a. Bli bruker ved å trykke på lenken 'Bli bruker' på
innloggingssiden. b. Logg inn ved å trykke på lenken 'Logg inn' i menyen, og deretter skrive inn
opplysningene som kreves og trykke knappen 'Logg inn'. c. Finn fram til det emnet du ønsker
å spørre i og trykk 'Skriv et nytt spørsmål' eller det spørsmål du ønsker å svare på og trykk
'Skriv et nytt svar'. d. På innskrivingssiden skriv tittel og spørsmål eller svar og trykk 'Bekreft'.
e. Det er kun den som spør et spørsmål som kan slette spørsmålet og de svar som er gitt på
det - da trykkes lenken 'Slett spørsmålet', og på innskrivingssiden velges 'Slett spørsmål' og
knappen 'Bekreft' trykkes. f. Ved innskriving kan det tilrådes å velge 'Send spørsmål eller svar
til epost'.
3. Lagring av spørsmål og svar: Når spørreren selv sletter et spørsmål, slettes samtidig alle
svar som er gitt til spørsmålet. Forlaget Verda lagrer ikke spørsmål og svar som er slettet.
4. Sletting av spørsmål og svar: Det er kun spørraren selv som kan slette spørsmål og svar ved
å slette alle sammen på én gang. Ta derfor førstkontakt med spørreren om du ønsker å slette
eller endre på innskrevne svar, og løsningen er i hovedsak å slette spørsmålet og alle svar og
legge til på nytt. Det tilrådes at brukerene rettksirver titlene, spørsmålene og svarene før de
bekreftes. Det tilrådes også å sende spørsmål og svar til epost, slik at det enklere kan la seg
gjøre å slette, og legge til på nytt etter en endring. Det oppfordres til at så snart en spørrer har
fått et tilfredstillende svar på sitt spørsmål sletter spørsmålet - på denne måten unngås trang til
lagring, samt slipper svarerer å være opptatt med spørsmål som allerede har fått svar - og det
oppnås også enklere oversikt over forumet som da får en bedre orden.
5. Personnavn: Det kreves av brukerer at de bruker sitt hele personnavn. Dette er både for å
gjøre samtalen mellom forlaget Verda og brukerene bedre, og for å forebygge og tilrettelegge
for god adferd i forumet. Det er derfor ikke mulig å være en ukjent bruker i forumet.
6. Om lenkene i forumet: Bruk lenkene i forumet i stedet for knappene for frem og tilbake i
nettleseren eller andre snarveier - dette er på grunn av at nettsidene lagrer hvor brukeren er
slik at innskriving skjer under rett hovudemne, emne og spørsmål. Se neste stikk for et
særtilfelle.
7. Oppdatering av nettsider: Det kan forekomme at a. når sider oppdateres kommer
feilmeldingen 404 - trykk da lenken 'Tilbake' og forsøk på nytt, b. kun deler av sidene er lastet
inn på grunn av at oppdateringen ikke har endt, trykk da tilbakeknappen i nettleseren og
forsøk en gang til eller oppdateringsknappen i nettleseren for å oppdatere siden.
8. Søking etter emne: I sidene til noen av hovudemnene er emnene ordnet bokstavlig ut fra
emnemerkene, og derfor kan det under noen hovedemner være vanskelig å finne emner - i
dette tilfellet kan du bruke søkevirkningen i nettleseren. For å bruke søkevirkningen i
nettleseren kan du trykke 'Control'-knappen på tastaturet samtidig som knappen for
bokstaven 'F'.
9. Lagring av 'favorittsider' i nettleser: Det tilrådes å ikke lagre andre sider i nettleseren som
'favoritt' enn siden med hovedoversikten over forumet, eller til dømes siden for innlogging -
altså ingen sider underordnet hovedoversikten i forumet, og dette er av samme årsak som
nevnt for bruk av lenkene i forumet i stikk 5.
10. Stenging av forum: Det kan forekomme at forumet midlertidig stenges i åpningstiden
dersom det til dømes forumet skal endres - dette vil det bli opplyst om på siden for
hovedoversikten.
11. Om innhold i spørsmål og svar: Det er midlertidig ikke satt noen grenser for hva
innholdet i spørsmålene og svarene kan være anna enn at det ventes at en holder seg til det
emnet en skriver i. Noem dømer på innhold; skole- og emneveiledning, rådgivning innanfor
emnet, faglige spørsmål og svar.
12. Om brukerer: Det er lagt opp til at lærerer, elever og de utenfor skole kan ta del i forumet,
og det er en forventning om at alle brukerer i forumet kan både spørre og svare uavhengig av
om de er lærere, elever eller annet.
13. Om markedsføring: Det er et formål at forumet skal være fritt for markedsføring. Det er
sjelden med forum uten markedsføring, og det er ikke uten årsak; det å drive forum krever tid
og penger til strøm og utstyr og derfor er det lagt opp til at de som ønsker det kan gå gaver
til forumet. For mer om gaver se her: Gave
14. Om sidene 'alle emner': Disse sidene kan brukes til å spørre og svare i hva som helst emne
innenfor det hovedemne sidene er under - dette er særskilt greit å kunne gjøre dersom en ikke
får svar i et emne. Sidene kan óg brukes til å spørre og svare om ting som ikke har med noe
emne å gjøre, men som har med hovedemnet å gjøre.

Forelesningsegler:
- Om språk: Språkregler: Det kan vere greit å nevne først og fremst at språkreglene
forlaget Verda bruker for sine utgivelser ikke gjelder forumet. Når det gjelder forumet er det
midlertidig ikke satt noen særskilte andre språkregler enn de som vanligvis ventes å bli tatt
hensyn til i skoleverket, samt at foreleser vil forsøke å holde seg til språkreglene forlaget
Verda bruker så mye som mulig. Når det gjelder hva for mål av nynorsk og bokmål som blir
nyttet vil mesteparten av forsamlinga i ei forelesing sitt ynskje avgjerde ved en avstemming over
epost.
- Om anonymitet: Det er mulig å være anonymt med i forelesinger - dersom en ikke ønsker å
bli kjent kan en skrive "anonym" når en spør foreleseren spørsmål, da vil ikke navnet til
spørreren bli nevnt i forelesingen.
- Om spørsmål og svar:Det vil for elever være mulig å spørre foreleser spørsmål underveis i
forelesingen som foreleser svarer på. Dersom foreleser ikke kan svare på et spørsmål vil
foreleser kunne utsette svaret til etter at forelesingen er ferdig - og kan foreleseren svare vil
eleven motta en epost med svaret. Det kan her opplyses om at det er mulig å bruke forlagets
forum til å spørre, samt sende fagspørsmål til forlaget ved å gå til følgende lenke:
http://www.verda.no/fagsporsmal
- Om sted: Forelesingne går for seg på internett. Lenken til forelesingen er:
http://www.verda.no/bokmal/forelesning/forelesning.php
- Om tid: Forelesinger kan gå for seg alt fra klokken 16.00 til klokken 21.00. De forelesinger
med oppsatt tid som 'Fortløpende' får påmeldte tilsendt dato og klokkeslett på epost når det er satt.
Hver forelesning for seg kan ha ulike krav for når klokkeslett blir satt for forelesningen - for å
bli kjent med disse krav se til ønsket forelesning.
- Om varighet: Forelesningene varer i 30 minutter. Sjå neste stikk for et særtilfelle.
- Om pauser: Det kan bli tatt mindre pauser underveis i forelesningen, og i tilfelle det skjer vil
enten varigheten øke eller forelesningen bli noe med innholdsrik etter pausen slik at elevene
likevel får med seg innholdet i forelesningen.
- Om påmelding: Påmelding skjer over internett. Hver enkelt forelesning som en ønsker å være
med på, må en melde seg på. Påmeldingen er bindende - se neste stikk for muligheten til å
melde seg av en forelesning.
- Om avmelding: Ønsker en å melde seg av en forelesning er gyldige grunner blant annet
sykdom og dersom en forelesning uten fastsatt tid ikke skulle høve seg for eleven når først et
klokkeslett er satt. For å melde seg av sendes en epost til forlaget, med årsak for avmelding og
tittel på forelesning i tillegg til kontaktopplysninger.
- Om kilder: Kilder som blir brukt i forelesningen blir nevnt i slutten av forelesningen.
- Om opphavsrett: Foreleser har opphavsrett til forelesningen.

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.