Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Forumoversikt

Noregs miljø- og biovitenskapelege univsersitet

Alle emne
AKVFIS06 Akvamedisin og fiskesykdommer
ALMSYKDL Allmenn sykdomslære
ANAFYS07 Anatomi og fysiologi
AOS120 Markedsføring
AOS130 Innføring i organisasjonsteori
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi
AOS233 Strategiske prosesser og beslutningstaking
AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter
AOS237 Foretaksstrategi
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode
AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner
AOS331 Ledelse og HRM
AOS332 Dynamisk strategi
AOS333 Organisasjonsteori
AOS335 Organisasjonsendringer
AOS336 Omdømmeledelse
AOS340 Kvalitativ metode
APL100 Introduksjon til profesjonsstudie i By- og regionplanlegging
APL100 Introduksjon til profesjonsstudie i By- og regionplanlegging
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon
APL108 Introduksjon til romlig planlegging
APL240 Miljø og planlegging, del 1
APL241 Miljø og planlegging del 2
APL250 Lokal planlegging
APL260 Store europeiske byer
APL330 Planteori fordypning
APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring
APL360 Regional planlegging
APL411 Kritisk realisme, miljøvern, tverrfaglighet og kritikken av økonomifaget
APL415 Vitenskapsteori i by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur og arealforvaltning
AQB200 Generell avl
AQB270 Akvakultur - avl og genetikk
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter
AQF230 Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser
AQN251 Generell akvakultur - ernæring
AQN350 Akvakultur ernæring
AQP211 Produksjonsteknikk i akvakultur
AQP350 Planlegging og design av intensive fiskeoppdrettsanlegg
AQQ253 Produktkvalitet Akvakultur
AQT251 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 1
AQT252 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 2
AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk
AQUAMT10 Master's degree thesis
AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk
AQX350 Akvakultur spesialkurs
AT212 Rock Mechanics and Engineering Geology
AT830 Arctic Environmental Pollution: Atmospheric Distribution and Processes
AT831 Arctic Environmental Pollution: Atmospheric Distribution and Processes
B15-DS Bacheloroppgave
BIN210 Introduksjon i bioinformatikk
BIN300 Statistisk genomforskning
BIN310 Utvalgte emner i genomanalyse
BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk
BIO100 Cellebiologi
BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi
BIO120 Genetikk introduksjonskurs
BIO121 Øvingsemne i genetikk
BIO130 Generell mikrobiologi I
BIO140 Innføringsemne i biologi
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter
BIO210 Molekylærbiologi
BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi
BIO223 Populasjonsgenetikk og molekylær økologi
BIO230 Generell mikrobiologi II
BIO233 Eksperimentell miljømikrobiologi
BIO244 Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering
BIO245 Plantebioteknologi: Genomikk og foredling
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling
BIO300 Mikroskopiteknikker
BIO301 Avansert cellebiologi
BIO320 Utviklingsbiologi
BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon
BIO322 Molekylær genomanalyse
BIO323 Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant Breeding for Resistance
BIO324 Klimatilpasning i planter
BIO330 Mikrobiell økologi og fysiologi
BIO332 Eksperimentell molekylær mikrobiologi
BIO333 Mykologi
BIO340 Bioetikk
BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering
BIO351 Genetisk modifiserte planter - case studier
BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning
BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon
BIO422 Nordisk forskerkurs i planteforedling
BOT100 Plantediversitet
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi
BOT200 Plantefysiologi
BOT201 Produksjonsfysiologi
BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi
BOT230 Planteøkologi og diversitet
BOT240 Økofysiologi hos planter
BOT270 Vegetasjonskartlegging
BOT320 Advanced Course in Plant Developmental Physiology
BOT340 Fotobiologi
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BUS110 Eksternregnskap
BUS112 Elektronisk regnskapsføring
BUS133 Excel for økonomer
BUS160 Skatterett for økonomer
BUS200 Anvendt foretaksøkonomi
BUS210 Driftsregnskap og budsjettering
BUS215 Årsregnskap
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk
BUS218 Offentlig regnskap og budsjettering
BUS220 Finansiering og investering
BUS230 Operasjonsanalyse
BUS240 Vareproduksjon og logistikk
BUS260 Skatte- og avgiftsrett
BUS271 Idé og forretningsutvikling
BUS280 Privat- og næringsforsikringer
BUS305 Strategiutvikling
BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling
BUS311 Miljøregnskap og miljøledelse
BUS312 Styring og organisering
BUS313 Strategisk økonomistyring
BUS314 Virksomhetsstyring
BUS315 Corporate Finance and Valuation
BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II
BUS321 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder - teoridel
BUS322 Investeringsanalyse og finansiell risikostyring
BUS323 Analyser av råvaremarkeder
BUS324 Opsjoner, derivater og risikostyring
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering
BUS333 Perspektiver på økonomistyring
BUS340 Integrert logistikk
BUS370 Næringsutvikling og entreprenørskap
CELLEB2 Cellebiologi
DIF AKVAMED Differensiering i Akvamedisin
DIF HESTEMED Differensiering i hestemedisin
DIF PRODMAT Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet
DIF PROSJRET Differensiering prosjektretningen
DIF SMÅDYR Differensiering i smådyrmedisin
DIFFMS07 Kurs 24 - Flokkmedisin småfe
DIFFPO07 Forsøksplanlegging og oppgaveskriving
DIFKPD07 Kurs 28 - Kirurgi produksjonsdyr
DIFLED07 Ledelse og klinikkdrift
DIFPAB07 Kurs 21 - Praktisk arbeid i besetning
DIFRDM07 Kurs 10 - Røntgendiagnostikk på smådyr
DIFROS07 Kurs 20 - Reproduksjon og obstetrikk, smådyr
DIFSASP0 Kurs 8 - Sedasjon, anestesi og smertebehandling
DIFSMSEL Smådyrmedisin - selvstudium
DIFSTF07 Kurs 25 - Fordypning storfe
DIFVOP07 Kurs 15 - Veterinary ophtalmology (NOVA)
DPLANF05 Anatomi og fysiologi - Dyrepleierstudiet
DPLKOM06 Kommunikasjon dyr og menneske
DPLOSCE Avsluttende praktisk OSCE eksamen
DPLPRA13 Praksis
DPLPRA2 Praksisblokk 2 ekstern
DPLSTF08 Dyrepleierlære og støttefag
DYR201 Atferd og stell
DYR202 Forsøksdyrlære
DYR203 Anatomi og fysiologi
DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære
DYR205 Intern klinisk praksis 1
DYR206 Sykdomslære og dyrepleie
DYR207 Intern klinisk praksis 2
DYRBIO08 Dyrenes biologi
ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling
ECN110 Innføring i mikroøkonomi
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I
ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II
ECN140 Økonomisk historie
ECN150 Innføring i utviklingsøkonomi
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi
ECN201 Econometrics
ECN202 Innføring i økonometri
ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd
ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt
ECN222 Makroøkonomi II
ECN230 Internasjonal økonomi
ECN260 Landbrukspolitikk
ECN263 Matvaremarkeder og politikk
ECN270 Naturressursøkonomi
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder
ECN280 Energiøkonomi
ECN301 Økonometrisk metode
ECN302 Mathematics for Economists
ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger
ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi
ECN305 Forskningsmetode i samfunnsøkonomi
ECN311 Microeconomics III
ECN312 Industri- og markedsstruktur
ECN320 Makroøkonomi III
ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel
ECN331 Internasjonal økonomi og finans
ECN350 Utviklings- og naturressursøkonomi
ECN352 Fattigdom
ECN371 Miljøøkonomi
ECN372 Klimaøkonomi
ECN380 Energimarkeder og regulering
ECN410 Mikroøkonomisk teori
ECN450 Utviklingsøkonomi: Metoder og analyse
ECOL100 Grunnleggende økologi
ECOL110 Tropisk økologi og biologi
ECOL200 Generell økologi
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave
ECOL300 Naturvitenskapelig metode
ECOL310 Økologiske effekter av globale miljøendringer
ECOL330 Økologi og bevaring av tropisk regnskog
ECOL340 Utforsking og analyse av data i økologi og naturforvaltning
ECOL350 Restaureringsøkologi
ECOL380 Økologi og forvaltning av elver og innsjøer
EDS101 Introduksjon til miljø og utvikling
EDS102 Introduksjon til utviklingstenkning
EDS104 Environmental and Sustainability Science
EDS115 Innføring i forskningsmetode
EDS130 Introduksjon til politisk økologi
EDS170 Introduksjon til kjønn og utvikling
EDS201 Introduksjon til utviklingsstudier
EDS203 Introduksjon til internasjonale relasjoner
EDS210 Miljø, utvikling og klimaendring i Tanzania
EDS225 Linking Ecological and Social Resilience
EDS230 Utviklingspolitikk
EDS234 Miljøøkonomi - institusjonell økonomi
EDS245 Menneskerettigheter og utvikling
EDS250 Landbruk og utvikling
EDS255 Helse, miljø og utvikling
EDS260 Globale miljøforandringer
EDS272 Utviklingsutfordringer i rurale India
EDS275 Skrivekurs
EDS285 Global matsikkerhet
EDS290 Utviklingsteoretiske klassikere
EDS303 Introduksjon til Internasjonale Miljøstudier
EDS304 Politisk økonomi - institusjoner og miljø
EDS305 Utviklingsteori og utviklingspolitikk
EDS312 Research Methods
EDS315 Forvaltning av genetiske ressurser: Lover, regulering og praksis
EDS330 Politisk økologi
EDS348 Miljøpolitikk og forvaltning
EDS350 Økologi og samfunn
EDS355 Klimaendring og Utvikling
EDS360 Konflikt og utvikling
EDS365 Kystsone, marine og akvatiske ressurser
EDS370 Kjønn og utvikling
EDS372 Aktuelle tema innen sikkerhetsstudier
EDS373 Piratvirksomhet og internasjonale relasjoner
EDS374 Internasjonal relasjonsteori
EDS376 Religion, politikk og Islam
EDS377 Utenrikspolitikk
EDS378 Afghanistan/ Pakistan statsdannelse og konflikt
EDS380 Internasjonale Organisasjoner
EDS381 Feminist and Critical IR Theory
EDS382 EUs sikkerhetspolitikk
EDS384 Utvikling og miljø i praksis, Tanzania
EDS387 Stat og sivilt samfunn i utvikling og miljøforvaltning i India
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier
EDS430 Miljø- og utviklingsstudier for og av PhD-studenter
EIE100 Innføring i eiendomsfag II
EIE101 Innføring i eiendomsfag I
EIE105 Kart- og landmålingslære
EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning
EIE202 Eiendomshistorie
EIE222 Verdsetting av fast eiendom
EIE280 Land rights
EIE302 Jordskiftearbeid
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag
EIE305 Individuell fordypningsoppgave (litteraturstudium) i eiendomsfag
EIE306 Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring
EIE307 Kvantitative metoder
EIE310 Eiendomsmarked og analyse
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv
ERNÆRI07 Ernæringslære
FDYRLD04 Forsøksdyrlære
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær
FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter
FHV310 Aktivitetsvitenskap - Intervensjonskompetanse
FHV320 Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer
FHV330 Folkehelsevitenskap
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern
FHV350D Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap
FHV351 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap
FHV352 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap
FHV370 Aktivitetsvitenskap - Globale og lokale perspektiv
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi
FMI310 Miljøgifter og økotoksikologi
FMI312 Human miljøkjemi
FMI313 Mennesket og miljø
FORN100 Energi, miljø og samfunn
FORN200 Energisystemer og teknologi
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energisystemer
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger
FORN310 Bioenergi
FORN320 Prosjektplanlegging og prosjektledelse i energi- og ressursforvaltning
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101
FYS100 Fysikk og natur
FYS101 Mekanikk
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme
FYS102A Fysikk for bioteknologer
FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer
FYS110 Statikk
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk
FYS160 Lokal- og mikrometeorologi
FYS161 Meteorologi og klima
FYS200 Klassisk fysikk
FYS210 Hydrodynamikk
FYS230 Elektroteknikk
FYS235 Elektronikk
FYS241 Miljøfysikk
FYS245 Kvantefysikk
FYS251 Varmeoverføring og energi
FYS271 Energifysikk og energiomforming
FYS301 Lys og biologisk materie
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering
FYS375 Energiteknologi, lab
FYS376 Solenergi
FYS377 Elektriske kraftsystemer og anlegg
FYS381 Biologisk fysikk
FYS385 Prosjekt i biologisk fysikk
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap
FYS401 Lys og biologisk materie
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering
FYS476 Solenergi
FYS481 Biologisk fysikk
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet
GEO100 Geologi
GEO210 Kvartærgeologi
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs
GEO220 Hydrogeologi
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs
GEO222 Geologi prosjektoppgave
GEO300 Videregående hydrogeologi
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer
GEO311 Geologisk utferd
GMBB100 Bildebruk i geomatikk
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering
GMDK300 Digital kartografi
GMFO120 Fotogrammetri 1
GMFO205 Fotogrammetri 2
GMFO301 Fotogrammetri 3
GMFO310 Nærfotogrammetri
GMFO320 Flybåren laserskanning
GMGD211 Feltkurs i geomatikk
GMGD300 Geodesi hovedkurs
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag
GMGI210 Geografisk analyse og modellering
GMGI300 Geografiske databasesystemer
GMGM200 Geomatikk og samfunn
GMGM399 Geomatikk, prosjektarbeid
GMLM102 Grunnleggende landmåling
GMLM105 Geomatikk for bygg og landskap
GMLM211 Marin geodesi
GMLM213 Geodesi
GMSG200 Satellittgeodesi
GMSG210 Satellittbasert stedfesting
GMUJ210 Parameterestimering
HET201 Husdyretologi og dyrevelferd
HET210 Husdyrmiljø I
HET300 Etologiske forskningsmetoder
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd
HET303 Husdyrmiljø II
HET320 Etologi hos hund og katt II
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi
HET402 Effekter av pre- og postnatale erfaringer på atferdsutvikling
HFA200 Generell husdyravl
HFA251 Anvendt husdyravl i store og små populasjoner
HFA300 Avlsplanlegging
HFA301 Avlsverdiberegning
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag
HFA400 Kvantitativ genetikk
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl
HFE100 Innføring i ernæring
HFE200 Generell ernæring
HFE202 Kraftfôr
HFE203 Grovfôr
HFE212 Ernæring av hund og katt
HFE302 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr
HFE305 Fôrteknologi
HFE306 Påbygning fôrteknologi
HFE307 Planlegging og forvaltning av kraftfôrproduksjon
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter
HFE309 Forebyggende kvantitativ ernæring
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon
HFE311 Lederskap innen bærekraftig fôrproduksjon
HFE400 Lipidmetabolisme
HFH150B Treningsfysiologi og ernæring, hest
HFH150C Etologi hest
HFH150D Grunnleggende hesteavl
HFH200 Ernæring av hest
HFH223 Avl på hest
HFH224 Hestens etologi
HFH250 Hest og helse
HFH251 Bruk av hesten - helse og næring
HFX130A Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul A - Husdyrpraksis
HFX130B Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul B - Utfordringer for framtidas matproduksjon
HFX130C Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul C - Vitenskapelig prosess
HFX130D Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi
HFX130E Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul E - Husdyrernæring
HFX130F Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul F - Husdyravl og genetikk
HFX201 Fysiologi
HFX202 Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering
HFX204 Reindrift
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk
HFX206 Produktkvalitet, kjøtt og fisk
HFX207 Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland
HFX208 Birøkt
HFX209 Evolusjonsbiologi
HFX210 Fôranalyse i husdyrproduksjon
HFX212 Integrerte produksjonssystem og verdikjeder for småbønder i Tanzania
HFX221 Etologi hos hund og katt og avl på hund
HFX250 Kjøttproduksjon på storfe og sau
HFX251 Mjølkeproduksjon på ku og geit
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe
HFX310 Produktkvalitet, kjøtt, melk og egg
HFX322 Reproduksjon og laktasjon hos husdyr
HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi
HUVFHMFD10 Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære
ILP405 Rammer for PhD-studiet
ILP406 Akademisk skriving og publisering
ILP407 Kvantitative metoder
ILP415 Vitenskapsteori i studier av samfunnsutvikling og planlegging
ILP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt
IND200 Praktisk prosjektstyring
IND210 Driftsledelse
IND220 Innovasjonsbedrift
IND230 Kvalitetsstyring
IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt
IND300 Eksperter i team
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling
INF120 Programmering og databehandling
INF130 Datahåndtering og analyse
INF200 Videregående programmering
INF250 Bildeanalyse
INFEKS08 Infeksjonslære
INFLLDP Infeksjonsbiologi og legemiddellære
INN200 Økonomistyring
INN210 Nyskaping
INN220 Entreprenørskap i praksis
INN310 Industrielle rettigheter
INN330 Internship - Næringsliv og samfunn
INN331 Enternship
INN410 Intellectual Property Rights (IPR) and Innovation
INVETP08 Innledende veterinærmedisin
JORD101 Jordlære
JORD160 Introduksjon om jord
JORD200 Jord, vegetasjon og landskap
JORD210 Jord: klassifikasjon, prosessmodellering og bruk av GIS
JORD212 Jordanalyse
JORD230 Jord som vekstmedium
JORD231 Gjødslingsplanlegging
JORD310 Globale og lokale forurensninger
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem
JUS102 Forretningsjus I
JUS103 Forretningsjus II
JUS110 Innføring i eiendomsjus
JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett
JUS210 Eierådighet og rettigheter i fast eiendom
JUS220 Miljørett
JUS311 Overføring av fast eiendom
JUS320 Plan- og bygningsrett
JUS331 Prosess og jordskifte
JUS332 Jordskifteprosess
KJB200 Biokjemi
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi
KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi
KJB310 Proteinkjemi
KJB311 Protein NMR
KJB320 Proteomikk I
KJB420 Proteomikk II
KJM007 Forkurs i kjemi
KJM100 Generell kjemi
KJM110 Organisk kjemi
KJM120 Uorganisk kjemi
KJM210 Utvidet organisk kjemi
KJM211 Organisk kjemi påbygning
KJM230 Fysikalsk kjemi
KJM240 Analytisk kjemi
KJM310 Kromatografi
KJM311 Organisk spektroskopi
KJM312 Naturstoffkjemi
KJM313 Massespektrometri
KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi
KJM340 Instrumentell uorganisk analyse
KJM350 Radiokjemi
KJM351 Eksperimentell radioøkologi
KJM352 Stråling og strålevern
KJM353 Radioøkologi
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko
KJM410 Organisk massespektrometri (MS)
KLIMA100 Klimaendringer, forskning og samfunnskonsekvenser
LAA110 IMPULS
LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet
LAA116 Introduksjon i landskapsarkitektur II
LAA207 Universell utforming
LAA210 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser
LAA211 Hagekunst og landskapsarkitekturteori
LAA214 Bebyggelse og landskap
LAA215 Konstruksjonsdesign
LAA216 Konstruksjonsteknikk
LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter
LAA224 Forming med vegetasjon
LAA231 Grøntanleggsforvatning, org. form og forvaltning
LAA233 Profesjonskurs II. Kontrakt, anskaffelser og oppfølging
LAA250 Stedsutvikling
LAA307 Planlegging av gravplasser
LAA310 Utvikling av samferdselsprosjekter i landskapet
LAA312 Seminar i landskapsarkitekturteori
LAA320 Utebelysning - Lysdesign
LAA321 Restaurering, bevaring og utvikling - hage/park eller kulturlandskap
LAA325 Planlegging og utforming av gater og byrom
LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser
LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane strøk
LAA341 Bylandskapet som sosial arena
LAA345 Fordypningsmodul av LAA340 eller LAA341
LAA350 Arkitektur og byform i byutvikling
LAA360 Strategisk landskapsplanlegging
LAA361 Strategisk landskapsplanlegging - modul I
LAA370 Landskapsøkologi
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy
LAD102 GIS - praktisk introduksjon
LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging
LAFT210 Tegning, form, farge - et visuelt språk
LNG240 Academic Writing
M30-AA Masteroppgave
M30-ABG Masteroppgave
M30-AE Masteroppgave
M30-AIM Masteroppgave
M30-AQFOOD Masteroppgave
M30-AR Masteroppgave
M30-ARE Masteroppgave
M30-BA Masteroppgave
M30-BIAS Masteroppgave
M30-BIOL Masteroppgave
M30-BYREG Masteroppgave
M30-DNRE Masteroppgave
M30-DS Masteroppgave
M30-ECOL Masteroppgave
M30-ECON Masteroppgave
M30-EI Masteroppgave
M30-EIE Masteroppgave
M30-EUTV Masteroppgave
M30-FIM Masteroppgave
M30-FOL Masteroppgave
M30-FOLDEL Masteroppgave
M30-FORNY Masteroppgave
M30-FT Masteroppgave
M30-GEOM Masteroppgave
M30-HB Masteroppgave
M30-HV Masteroppgave
M30-IES Masteroppgave
M30-IR Masteroppgave
M30-IØ Masteroppgave
M30-KB Masteroppgave
M30-LA Masteroppgave
M30-LUN Masteroppgave
M30-MAT Masteroppgave
M30-MB Masteroppgave
M30-MF Masteroppgave
M30-MINA Masteroppgave
M30-MPP Masteroppgave
M30-MR Masteroppgave
M30-NF Masteroppgave
M30-PV Masteroppgave
M30-RAD Masteroppgave
M30-REIS Masteroppgave
M30-SF Masteroppgave
M30-UN Masteroppgave
M30-VM Masteroppgave
M30-ØA Masteroppgave
M30-ØR Masteroppgave
M60-AA Masteroppgave
M60-ABG Masteroppgave
M60-AE Masteroppgave
M60-AIM Masteroppgave
M60-AQFOOD Masteroppgave
M60-AR Masteroppgave
M60-ARE Masteroppgave
M60-BA Masteroppgave
M60-BIAS Masteroppgave
M60-BIOL Masteroppgave
M60-BIOTEK Masteroppgave
M60-BYREG Masteroppgave
M60-DNRE Masteroppgave
M60-ECOL Masteroppgave
M60-ECON Masteroppgave
M60-EI Masteroppgave
M60-EIE Masteroppgave
M60-EUTV Masteroppgave
M60-FIM Masteroppgave
M60-FOL Masteroppgave
M60-FT Masteroppgave
M60-GEOM Masteroppgave
M60-HV Masteroppgave
M60-IMP Masteroppgave
M60-IPD Masteroppgave
M60-IØ Masteroppgave
M60-KB Masteroppgave
M60-KJEMI Masteroppgave
M60-LA Masteroppgave
M60-LUN Masteroppgave
M60-MAT Masteroppgave
M60-MB Masteroppgave
M60-MF Masteroppgave
M60-MINA Masteroppgave
M60-MPP Masteroppgave
M60-MR Masteroppgave
M60-NF Masteroppgave
M60-PV Masteroppgave
M60-RAD Masteroppgave
M60-REIS Masteroppgave
M60-UN Masteroppgave
M60-VM Masteroppgave
M60-ØA Masteroppgave
M60-ØR Masteroppgave
MAST300 Planlegging av masteroppgaven
MATH-INF110 Grunnleggende dataanalyse
MATH001 Forkurs i matematikk
MATH100 Brukerkurs i matematikk
MATH111 Kalkulus 1
MATH112 Kalkulus 2
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger
MATH131 Lineær algebra
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder
MATH280 Anvendt lineær algebra
MATH290 Reell analyse
MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk
MATH401 Moderne anvendt matematikk
MATKJO07 Mattilsyn og kjøttkontroll
MATTRY06 Mattrygghet
MINA100 Energi, miljø og naturressurser
MINA200 Forurensning - miljø
MINA210 Global matproduksjon og miljøet
MINA300 Biogeokjemi, globale endringer
MINA310 Prosjekt administrasjon og forskningsplanlegging
MINA410 Økologi og radiobiologi
MVI100 Introduksjon til matvitenskap og ernæring
MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi
MVI230 Matvaretrygghet og -hygiene
MVI240 Sensorisk analyse
MVI250 Emballeringsteknologi
MVI261 Varme- og kuldeteknikk I
MVI271 Kjøtt og fisk som råvare
MVI272 Matplanter
MVI273 Melk og melkebehandling
MVI274 Muskelmat -råvare og teknologi
MVI275 Matplanter
MVI276 Ølbrygging
MVI280 Næringsmiddelteknologi I
MVI281 Næringsmiddelteknologi II
MVI291 Kosthold og helse
MVI292 Immunsystemet, mat og helse
MVI310 Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet
MVI320 Fisketeknologi
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi
MVI322 Patogene mikroorganismer
MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept
MVI351 Miljø- og ressurseffekter av mat og emballering
MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk
MVI381 Bearbeiding av muskelråvare
MVI382A Alkoholholdig drikke
MVI382B Kornteknologi
MVI383A Meieriteknologi
MVI384 Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat
MVI385 Produktutvikling
MVI386 Meieriteknologi øvingskurs
MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi
MVI393 Kjemisk mattrygghet
MVI394 Molekylær ernæring
MVI395 Trygghet i industrielle prosesser
MVI480 Prosessteknologi
MVI481 Kjøtt- råvare og teknologi
MVI483 Meieriteknologi
MVI484 Fra melk til ost
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur
NATF230 Viltbiologi og forvaltning
NATF240 Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk
NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse
NATF300 Bevaringsbiologi
NATF301 Praktisk naturforvaltning
NATF302 Norsk naturforvaltning
NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltning
NATF330 Viltforvaltning
NATF340 Forvaltning av ferskvannsfisk
NATF350 Interaksjoner mellom mennesker og vilt
NOVA-300 NOVA Master course
NOVA-400 Lineærmodellar i husdyravl
NOVA-401 Strategier for beslutningsorientert ressursregistrering i et bærekraftig skogbruk
NOVA-402 Fôrprosessering og ernæring - alternative og konvensjonelle råvarer
NOVA-403 Evaluering av diagnostiske tester (i epidemiologisk forskning)
OBKSMD07 Obligatorisk klinikk - smådyr
OFFVET07 Offentlig veterinærmedisin
PAE301 Agroecology: Working with the complexity of farming systems
PAE302 Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer
PATOLO09-100 Patologi - skriftlig eksamen
PATOLO09-200 Patologi - praktisk muntlig eksamen
PHDARTIKKEL Artikler
PHDEPI2 Nordic postgraduate course in veterinary epidemiology, Part 2
PHDLAS Laboratory Animal Science
PHDPOSTER Presentasjon(er) i nasjonalt eller internasjonalt forum
PHDPOSTER Presentasjon(er) i nasjonalt eller internasjonalt forum
PHDPOSTER Presentasjon(er) i nasjonalt eller internasjonalt forum
PHDPOSTER Presentasjon(er) i nasjonalt eller internasjonalt forum
PHDPOSTER Presentasjon(er) i nasjonalt eller internasjonalt forum
PHG112 Natur og livskvalitet - bruk av dyr, planter, skog og landskap
PHG113 Landskapsplanter -grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi
PHG213 Landskapsplanter - identifikasjon og egenskaper
PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel
PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie
PHI100 Examen philosophicum
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar
PHI302 Kausalitet og vitenskap
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II
PHI403 Kausalitet og vitenskap
PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap
PJH212 Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn
PJH230 Frukt og bær
PJH240 Grønnsaker og potet - biologi og dyrking
PJH250 Produksjon i veksthus
PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag
PJH300 Bærekraftige produksjonssystemer
PJH340 Kvalitet i matplanter
PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon
PLV200 Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk
PLV210 Plantevern i grøntanlegg
PLV321 Plantepatologi
PLV330 Samspill mellom planter og insekter
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster
PLV420 NOVA ph.d.-kurs i plantepatologi
PPFD300 Fagdidaktikk i realfag
PPFD301 Fagdidaktikk i realfag
PPFD302 Fagdidaktikk i realfag 1
PPFD303 Fagdidaktikk i realfag 2
PPFO301 Innføring i pedagogiske forskningsmetoder
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode
PPFO402 Forskerens egen utvikling
PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk
PPPE300 Pedagogikk
PPPE301 Pedagogikk - LUR
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR
PPRA300 Praksisopplæring
PPRA301 Praksisopplæring - LUR
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte
PPUT301 Fordypning i realfagsdidaktikk/yrkesdidaktikk i naturbruk
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1
PPXP100 Ex. Paed.
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk
PRAKS02 Obligatorisk praksis
PRODME06 Produksjonsdyrmedisin
PROSJOPPGAVE Prosjektoppgave med muntlig presentasjon
PØL100 Økologisk landbruk
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring
REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv
REIS210 Naturveiledning
REIS300 Naturbasert reiseliv
RØP310 Investerings- og lønnsomhetsanalyser i energi- og skogforvaltning
RØP320 Skogbiometri
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning
SKOG100 Skogforvaltning
SKOG101 Skogteknologi
SKOG102 Innføring i skogforvaltning
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi
SKOG220 Skogbehandling og skogproduksjon
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse
SKOG300 Skogplanlegging
SKOG302 Flerbruk i skog
SKOG310 Nordisk skogbruk og skogforskning
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II
SKS300 Skogøkologi
SKS303 Skogskjøtsel
SMDHM07-100 Hestemedisin
SMDHM07-200 Smådyrmedisin
STAT100 Statistikk
STAT200 Regresjon
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse
STAT250 Matematisk statistikk
STAT310 Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse II
STAT321 Teoretisk statistikk I
STAT340 Anvendte metoder i statistikk
STAT360 Teoretisk statistikk II
STAT370 Utvalgte emner i statistikk
STIN300 Statistisk programmering i R
SYKKTR08 Sykdomskontroll (epidemiologi)
TBA100 Bygningshistorie
TBA110 Frihåndstegning
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK
TBA190 Husbyggingsteknikk I
TBA201 Geoteknikk
TBA210 Husbyggingsteknikk II
TBA220 Konstruksjonsteknikk bygg
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg
TBA261 Bygningsplanlegging II
TBA270 Byggesak og prosjektadministrasjon
TBA280 Bygg og miljø
TBA299 Prosjektarbeid, bygg
TBA310 Bygningsplanlegging III
TBA320 Konstruksjonsteknikk III Bygg
TBA321 Videregående betongmaterialteknologi
TBA331 Bygningsfysisk simulering
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk
TBM200 Materiallære
TBM250 Elementmetoden
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon
TEL250 Introduksjon til robotteknikk og automasjon
THT100 Kommunalteknikk
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs
THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs
THT272 Renseteknologi for vann og avløp- internasjonalt: grunnkurs
THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning
THT281 Dimensjonering og utforming av småskala og desentrale VA-løsninger
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer
THT283 Bærekraftige avløpsløsninger - desentrale-, natur- og kretsløpsbaserte systemer
THT291 Avfallsteknologi
THT299 Miljøteknologi, prosjektarbeid
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer
THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs
THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi
THT320 Miljøanalyser
THT330 Vegteknologi
TILLML06 Legemidellovgivning for tilleggsutd
TILOFV06 Offentlig veterinærmedisin/rettslære tilleggsveterinær
TIP100 Teknisk innovasjon
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D
TIP300 Konsept og produktrealisering
TMP160 Teknisk design
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer
TMP261 Varme og strømningssimulering
TMP271 Maskin- og kjøretøydynamikk
TMP299 Design, prosjektarbeid
TMP301 Maskin- og produktutvikling
TMP399 Prosjektarbeid
TMPA210 Agroteknologi
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel
TMPP100 Olje og gass - produksjon og prosessering
TMPP251 Energi og Prosessteknikk
TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs
TMPP350B Energi- og prosessimulering
TMPP350C Prosessregulering
TPS210 Transport av væsker og gasser
TRE200 Treteknologi I
TRE210 Trelastindustri
TRE300 Treteknologi
VANN200 Hydrologi
VANN210 Limnologi / ferskvannsøkologi
VANN211 Limnologiske metoder
VANN220 Vannressurser og vannforsyning
VANN300 Vannforurensning I
VANN301 Vannforurensning II
VET301 Dyrenes biologi
VET302 Cellebiologi
VET303 Populasjonsmedisin
VET304 Anatomi og fysiologi
VET305 Ernæringslære
VET306 Allmenn sykdomslære
VET307 Infeksjonslære
VET308 Farmakologi og toksikologi
VET309 Mattrygghet
VET310 Husdyrmiljø,husdyrvelferd og forsøkdyrlære
VET311 Innledende veterinærmedisin
VET312 Vilt og reinsykdommer
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer
VET314 Patologi
VET315 Smådyr- og hestemedisin
VET316 Produksjonsdyrmedisin
VET317 Mattilsyn og kjøttkontroll
VET318 Sykdomskontroll
VET319 Offentlig veterinærmedisin
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning
VET321 Ledelse og klinikkdrift
VET322 Smittevern
VET323 Påsitterpraksis
VET324 Fordypningsoppgave
VET325 Fordypningsoppgave
VET326 Prosjektoppgave
VET327 Forskningsoppgave
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet
VET329 Differensiering i smådyrmedisin
VET330 Differensiering i hestemedisin
VET331 Differensiering i akvamedisin
VET332 Prosjektrelatert retning
VET333 Forskningslinjen
VET400 Introduksjon til biomedisinsk forskning
VET410 Introduksjon til biostatistikk
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi
VET412 Klinisk forskningsmetodikk og statistikk
VET420 Midtveiskurs
VET421 Midtveisevaluering
VETDIF SMVER Smittevernkurs fellesdel differensiering
VETFARMTOK Veterinær farmakologi og toksikologi
VETFORSK360 Laboratory Animal Science For Research Workers
VETFORSK361 Vitenskapelig lese- og formidlingsseminar
VETFORSK400 Introduksjon til biomedisinsk forskning
VETFORSK410 Introduksjon til biostatistikk
VETMATTRY Mattrygghet
VETPOP-100 Statistikk med epidemiologi
VETPOP-200 Avlslære
VETPROPED Propedeutisk kurs
VETTIL300 Legemiddellovgivning
VETTIL301 Offentlig veterinærmedisin
VH-ALVSMSYK Alvorlige smitsomme sykdommer
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers
VH-NEVRPSYK Nevropsykologi og psykofamakologi
VILTRE06 Vilt- og reinmedisin
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl
VL-REHAB Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt
VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling
VU-JUS300 Utredning av planer og tiltak
VU-MVI390 Kvalitet på ferskmelk
VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1
VU-PPMD114 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 2
VU-PPMD280 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 4
VU-PPUV210 Utforsking av vitensentre - II
ZOOL100 Generell zoologi
ZOOL210 Virveldyr
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr
ZOOL240 Videregående entomologi
ZOOL250 Atferdsøkologi
ZOOL300 Økologisk entomologi

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.