Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Forumoversikt

Universitetet i Bergen

Alle emne
AHKR201 Praksis i arbeidslivet
AHKR391 Forskingsfordjupning etter mastergrad
AHKR392 Historieformidling etter mastergrad
AHKREKS Studentekskursjon
AHS202-F Erfaring, kunnskap og profesjon
AHS203-F Virksomhet, profesjon, samfunn
AKTUA399 Masteroppgave i aktuarfag
ALLV100 Innføringsemne i litteraturvitskap
ALLV101 Allmenn litteraturvitskap - Analyse, tolkning og genre
ALLV102 Eldre litteratur og poetikk frå antikken til 1700
ALLV103 Moderne litteratur og poetikk fra 1700 til i dag
ALLV104 Moderne litteraturteori
ALLV111 Allmenn litteraturvitskap: Litteratur frå antikken til mellomalder/renessanse
ALLV112 Allmenn litteraturvitkap: Eldre litteratur og poetikk frå mellomalder/renessanse til opplysingstida/romantikken
ALLV113 Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteratur og poetikk frå opplysingstida/romantikken til mellomkrigstida
ALLV114 Allmenn litteraturvitkap: Moderne litteratur og litteraturteori
ALLV201 Allmenn litteraturvitskap Litteraturteoretisk særemne
ALLV202 Allmenn litteraturvitskap: Litterært særemne
ALLV251 Litteraturteoretisk særemne med bacheloroppgåve
ALLV252 Litterært særemne med bacheloroppgåve
ALLV301 Litteraturvitskapleg grunnkurs
ALLV302 Litteraturvitskapleg tolkings- og metodelære
ALLV303 Litteraturvitskapleg særemne I
ALLV304 Litteraturvitskapleg særemne II
ALLV350 Allmenn litteraturvitskap mastergradsoppgåve
ANT202 Antikkens litteratur
AORG100 Examen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap
AORG100A Examen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap og samfunnsvitskaplege tenkjemåtar
AORG100B Examen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap
AORG101 Organisasjonsteori
AORG103 Politikk og forvalting
AORG104 Politisk teori og styreformar
AORG105 Stat og forvaltning i utviklingsland
AORG106 Stat og forvaltning i utviklingsland
AORG107 EU og internasjonale organisasjonar
AORG209 Politisk styring og organisering
AORG210 Organisasjonsteori
AORG211 Flernivåstyring: Nasjonal offentleg administrasjon og EU
AORG250 Bacheloroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap
AORG318 Organization and Politics
AORG319 Methodology
AORG320 Organisasjon og politikk
AORG321 Metode
AORG322 Forskingsdesign
AORG323 Forskingsfelt
AORG324 Comparative Public Administration
AORG350 Masteroppgåve i administrasjon og organisasjonsvitskap
AORG351 Master's Thesis in Public Administration
AORG602 Organisering, læring og endring
AORG606 Teknologileiing
AORG607 Forvaltningspolitikk - Medverknad, styring og autonomi
AORG613 Organisasjon, demokrati og innovasjon (ODIN)
ARA100 Innføringskurs i arabisk språk og kultur
ARA111 Grunnkurs i moderne standardarabisk I
ARA112 Grunnkurs i moderne standardarabisk II
ARA113 Grunnkurs i moderne standardarabisk III
ARA115 Innføring i arabisk språkvitskap og dialektologi
ARA211 Tekststudiar i klassisk og moderne standardarabisk
ARA252 Arabisk språk og samfunn
ARA301 Fellespensum i arabisk
ARA302 Særpensum
ARA303 Metodologi 1 i arabisk
ARA304 Metodologi 2 i arabisk
ARA350 Arabisk mastergradsoppgåve
ARK100 Innføring i arkeologi
ARK101 Jeger- og sankarsamfunn i forhistorisk tid og i skriftlause samfunn
ARK102 Utvikling og framvekst av jordbruk, tidleg metallbruk og hierarkiske samfunn
ARK103 Kulturar ved Middelhavet, i Nord-Europa og Norden i tidsrommet ca. 1000 f.Kr.-570 e.Kr.
ARK104 Mot ein historisk arkeologi: Yngre jernalder og mellomalder i Norden og Nord-Europa ca. 570 e.Kr. - 1500 e.Kr.
ARK110 Menneske, utvikling og samfunn: frå dei første menneska til slutten av bronsealderen ca. 500 f. Kr.
ARK111 Fordjuping i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1)
ARK112 Fordjuping i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr.
ARK113 Fordjuping i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (3)
ARK120 Middelhavet, Nord-Europa og Norden frå ca. 500 f.Kr. til 1500 e.Kr.
ARK121 Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (1)
ARK122 Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (2)
ARK123 Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (3)
ARK201 Teori og metode
ARK210 Teori og metode i arkeologi
ARK212 Fordjuping i arkeologisk teori og metode (1)
ARK213 Fordjuping i arkeologisk teori og metode (2)
ARK214 Fordjuping i arkeologisk teori og metode (3)
ARK250 Bacheloroppgåve i arkeologi
ARK301 Arkeologisk praksis
ARK302 Arkeologi: Landskap, kulturminne og forvalting
ARK303 Prosjektskildring
ARK304 Spesialemne knytt til mastergrad i arkeologi
ARK305 Arkeologisk metode
ARK306 Teknikkar i arkeologifaget
ARK311 South African Field Course
ARK312 Rettleia oppgåve om eit spesialisert arkeologisk emne
ARK314 Advanced Field and Laboratory Methods Course
ARK327 Littiske studiar
ARK350 Arkeologi mastergradsoppgåve
ASC399 Master's Thesis in Advanced Spectroscopy in Chemistry
ASIA100 Kultur, språk og historie i Øst-Asia
BAS399 Master's Thesis in Geoscience of Basins and Lithosphere
BIF100 Innføring i fiskehelse og havbruk
BIF101 Organismebiologi for fiskehelse og havbruk
BIO100 Innføring i evolusjon og økologi
BIO101 Organismebiologi 1
BIO102 Organismebiologi 2
BIO103 Cellebiologi og genetikk
BIO104 Komparativ fysiologi
BIO198 Yrkespraksis i biologi
BIO199 Forskningspraksis i biologi
BIO201 Økologi
BIO203 Innføring i havbruk
BIO204A Etikk og velferd hos akvatiske organismer
BIO205 Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur
BIO206 Ernæring hos fisk
BIO207 Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat
BIO207A Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat
BIO208 Miljøpåverknad av oppdrett
BIO210 Evolusjonsbiologi
BIO212 Marin samfunnsøkologi - Organismar og habitater
BIO213 Marin økologi
BIO215 Mikrobiologi
BIO216 Toksikologi
BIO217 Mikrobiell økologi
BIO218 Eksperimentell mikrobiologi
BIO220 Generell parasittologi
BIO230 Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon
BIO232 Systematisk zoologi
BIO233 Insekters diversitet og biologi
BIO241 Generell adferdsøkologi
BIO250 Palaeoøkologi
BIO260 Kulturlandskapa i Norden
BIO262 Norden sin natur
BIO270 Fiskesjukdommar - parasittar
BIO271 Fiskesjukdommar - virologi
BIO272 Fiskesjukdommar - bakteriar, sopp og ikkje-infeksiøse sjukdommar
BIO273 Fiskesjukdommar - fiskeimmunologi
BIO274 Fiskesjukdommar - farmakologi
BIO280 Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi
BIO291 Fiskebiologi II - Fysiologi
BIO297 Feltkursundervisning
BIO298 Yrkespraksis i biologi II
BIO299 Research Project in Biology
BIO300A Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett
BIO300B Biostatistikk
BIO301 Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi
BIO302 Biologisk dataanalyse II
BIO303 Ordinasjon og gradientanalyse
BIO306 Næringsmiddelkjemi og analyse
BIO307 Næringsmiddeltoksikologi
BIO307A Næringsmiddeltoksikologi
BIO308 Tidlig livshistorie hos fisk
BIO309 Marin flora
BIO309A Marin flora
BIO311 Systematikk og biologi til algar
BIO315 Utvalte mikrobiologiske emne
BIO316 Utvalgde emne i miljøtoksikologi
BIO318 Aktuelle geobiologiske tema
BIO324 Fiskeatferd
BIO325 Havforsking
BIO330 Floristikk
BIO331 Fiskeriforvaltning
BIO332 Fylogenetiske metodar
BIO333 Akustiske metodar i fiskeri- og marinbiologi
BIO334 Bestandsovervåking
BIO335 Populasjongenetiske metodar
BIO336 Fangst og fangstbasert bestandsovervåking
BIO339 Økosystem- og fiskerimodellar
BIO340 Utvalde emne i fiskeri- og marinbiologi
BIO341 Biodiversitet
BIO343 Høyfjellsøkologi
BIO347 Global Change Ecology
BIO354 Vertebratar i palaeoøkologi
BIO366 Marin yngelproduksjon
BIO370 Celle- og utviklingsbiologi
BIO375 Fiskesjukdommar - vannkvalitet
BIO376 Innføringskurs i praktisk fiskehelsearbeid
BIO377 Fiskesjukdommar - praksisperiode II
BIO381 Fiskehistopatologi
BIO382 Akvatisk matproduksjon
BIO399 Masteroppgåve i biologi
BIO399K Masteroppgåve i biologi
BIOBAS Biomedisinsk basalblokk
BIODID200 Biologididaktikk
BIODID200-P Biologididaktikk
BMED252 Menneskets fysiologi
BMED320 Metodar i medisinsk cellebiologi
BMED325 Cellulær biokjemi og nanobiokjemi
BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering
BMED331 Tumorbiologi
BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitskap
BMED350 Sirkulasjonsfysiologi
BMED360 In vivo avbilding og fysiologisk modellering
BMED380 Seminarserie
BMED381 Biomedisinsk ernæringsfysiologi
BMED395 Masteroppgåve i medisinsk biologi
BMED900 Kurs i biomedisinsk forskning
BMED901 Biomedisinsk forskarkurs: Nevrovitskap
BMED902 Biomedisinsk forskarkurs: Sirkulasjon
BMED903 Biomedisinsk forskarkurs: Molekylære teknikkar for å klone og uttrykke eukaryote protein
BMED904 Biomedisinsk forskarkurs: Matrix biologi
BMED905 Biomedisinsk forskarkurs: Proteomikk
BMED907 Minisymposium-serie for yngre forskarar
BRA101 Brasilkunnskap med portugisisk språk
CCBIO901 CCBIO symposium for yngre forskarar
CCBIO902 CCBIO seminar og symposium
CCBIO903 Kreftforsking: etiske, økonomiske og samfunnsmessige aspekt.
CCBIO904 Biomarkører og tumorbiologi i klinisk praksis
CCBIO905 Metoder for studier av biomarkørar ved kreft
CDP913-A Research Ethics - Attendance
CDP913-B Research Ethics - Paper
CDP914 Risk Assessment in Stalkers and Spousal Assault Offenders
CDP916 Qualitative Data Analysis - Phenomenology and Hermeneutics in Thematic Analysis
CDP919 Causal modeling: Statistical analysis of mediation and moderation
CDP920 Formidling: Kommunikasjon og samfunnskontakt
CDP922 Vitskaplege metodar: Meta-Analyse
DARTVITEN Vitskapsteori (PhD/dr.art)
DASP107 Innføring i språk og data
DASP109 Språk på verdensveven
DASP130 Formelle metoder i lingvistikken
DASP252 Datalingvistisk fordjupningsemne: Aktuelle tema innan datalingvistikk
DASP303 Datalingvistisk modellering
DASP304 Språkteknologiske bruksområde
DASP307 Språkvitenskapleg skriving for master- og PhD-studenter
DASP309 Avansert statistisk metode
DASP350 Datalingvistikk og språkteknologi mastergradsoppgåve
DASPSTAT Statistikk for kognisjonsforskning
DIDAENG1 Engelskdidaktikk 1
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2
DIDAFIL1 Filosofididaktikk 1
DIDAFIL2 Filosofididaktikk 2
DIDAFRAN1 Franskdidaktikk 1
DIDAFRAN2 Fransk didaktikk 2
DIDAGEO1 Geografididaktikk 1
DIDAGEO2 Geografididaktikk 2
DIDAHIS1 Historiedidaktikk 1
DIDAHIS2 Historiedidaktikk 2
DIDAIT1 IT-didaktikk 1
DIDAIT2 IT-didaktikk 2
DIDAITAL1 Italienskdidaktikk 1
DIDAITAL2 Italienskdidaktikk 2
DIDAMEVI1 Mediefagsdidaktikk 1
DIDAMEVI2 Mediefagsdidaktikk 2
DIDANOR1 Norskdidaktikk 1
DIDANOR2 Norskdidaktikk 2
DIDANORAN1 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk 1
DIDANORAN2 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk 2
DIDAPSYK1 Fagdidaktikk i psykologi første semester
DIDAPSYK1B Fordjupningsemne i psykologi fagdidaktikk
DIDAPSYK2 Fagdidaktikk i psykologi andre semester
DIDAPSYK2B Fordjupningsemne i psykologi fagdidaktikk
DIDAREL1 Fagdidaktikk i religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule)
DIDAREL2 Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for ungdomstrinnet)
DIDASAK1 Samfunnskunnskapsdidaktikk 1
DIDASAK2 Samfunnskunnskapsdidaktikk 2
DIDASPA1 Spanskdidaktikk 1
DIDASPA2 Spanskdidaktikk 2
DIDATYS1 Tyskdidaktikk 1
DIDATYS2 Tyskdidaktikk 2
DIKULT101 Formidling i digitale medium
DIKULT103 Digitale sjangrar: digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill
DIKULT104 Datateknologi: Historie, teori og praksis
DIKULT105 Webdesign I
DIKULT106 Kultur og normer i informasjonssamfunnet
DIKULT203 Elektronisk litteratur
DIKULT205 Webdesign II
DIKULT207 Praktisk forskingstrening i digital humaniora
DIKULT208 Kollaborativ kreativitet i nye medium
DIKULT250 Fordjuping i digital kultur med bacheloroppgåve
DIKULT251 Kritiske innfallsvinklar til teknologi og samfunn med bacheloroppgåve
DIKULT252 Nordic Digital Culture Network-emne med BA-oppgåve
DIKULT301 Forskingsmetodar og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur
DIKULT302 Sentrale teoriar i digital kultur
DIKULT303 Digital medieestetikk
DIKULT304 Seminaremne i digital kultur
DIKULT305 Praksisprosjekt i digital kultur
DIKULT350 Mastergradsoppgåve i digital kultur
ECON100 Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi
ECON110 Mikroøkonomiske grunnomgrep og marknadsteori
ECON115 Utviklingsøkonomi I
ECON116 Miljø- og ressursøkonomi
ECON121 Helseøkonomi
ECON130 Makroøkonomi I
ECON140 Matematikk for økonomer
ECON210 Velferd og økonomisk politikk
ECON216 Miljø- og ressursøkonomi I
ECON218 Næringsstruktur og internasjonal handel
ECON220 Velferdsstatens økonomi
ECON225 Politisk økonomi - økonomiske perspektiver
ECON230 Makroøkonomi II
ECON240 Statistikk og økonometri
ECON243 Videregående matematikk og optimering
ECON260 Næringsøkonomi og konkurransepolitikk
ECON261 Investering og finansiering I
ECON281 Praksis i samfunnsøkonomi
ECON290 Bacheloroppgave
ECON310 Mikroøkonomisk analyse
ECON315 Utviklingsøkonomi II
ECON316 Natural Resource and Environmental Economics
ECON321 Helseøkonomi
ECON322 Institusjonar og økonomi
ECON324 Offentlig økonomi
ECON326 Forsikringsøkonomi
ECON327 Spillteori
ECON329 Anvendt arbeidsmarkedsøkonomi
ECON330 Makroøkonomisk analyse
ECON332 Internasjonal makroøkonomi II
ECON333 Makroøkonomi og finans
ECON335 International Economics
ECON336 Befolkningsutvikling, økonomisk vekst og trygdesystemet
ECON340 Økonometri I
ECON341 Økonometri II
ECON343 Empirisk forskingsdesign
ECON361 Investering og finansiering II
ECON364 Corporate Finance
ECON365 Konkurransepolitikk
ECON370 Experimental Economics
ECON380 Forberedelsesemne for masteroppgåva
ECON381 Praksisbasert prosjektarbeid
ECON390 Masteroppgave
ECON391 Masteroppgåve
ECON910 Applied Micro Development Economics
ENERGI200 Energiressursar og -forbruk
ENERGI210 Energifysikk og -teknologi
ENERGI399 Masteroppgåve i energi
ENERGI399K Masteroppgåve i energi
ENG100 Introduksjon til engelskstudiet
ENG101 Engelsk lingvistikk I
ENG107 Engelsk grammatikk II
ENG108 Engelsk som verdsspråk
ENG109 Variantar av engelsk
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG125 Britisk litteratur og kultur
ENG211 Engelsk lingvistikk III
ENG211L Engelsk lingvistikk III for lærarstudentar
ENG212 Engelskspråkleg litteratur og kultur
ENG212L Engelskspråkleg litteratur og kultur for lærarstudentar
ENG251 Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk
ENG252 Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur
ENG321 Masteremne i engelsk lingvistikk I
ENG322 Masteremne i engelsk lingvistikk II
ENG325 Masteremne i engelsk lingvistikk III
ENG326 Masteremne i engelsk lingvistikk IV
ENG331 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I
ENG331L Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I
ENG332 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II
ENG333 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III
ENG334 Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur IV
ENG334L Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur IV
ENG335 Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur V
ENG335L Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur IV
ENG336 Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VI
ENG337 Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VII
ENG337L Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VII for lærarstudentar
ENG338 Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VIII
ENG338L Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VIII
ENG350 Engelsk mastergradsoppgåve
ENGDI101 Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga
ENGDI111 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
ENGDI201 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærarutdanning
ENGDI301 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
ENGMAU641 Engelsk språk
ENGMAU642 Engelskspråkleg litteratur
ENGMAU643 Engelsk fagdidaktikk (i Erfaringbasert master i undervisning med fordjupning i engelsk)
ENGMAU650 Erfaringsbasert masteroppgåve i undervisning med fordjupning i engelsk
ENGMAU651 Fellesemne: Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling
EUR101 Examen facultatum - Innføring i europeisk historie og politikk
EUR103 Europa etter 1945: Ressursar, demografi, økonomi
EUR105 European Union Institutions and Politics
EXFAC Juridisk forprøve
EXFAC00AS Examen facultatum, Akademisk skriving
EXFAC00SK Examen facultatum, Språk og kommunikasjon
EXFAC00TKEKS Examen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen
EXFAC00TKSEM Examen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell
EXFAC03P Examen facultatum, Psykologi
EXPHIL-HFEKS Examen philosophicum - skuleeksamen
EXPHIL-HFSEM Examen philosophicum - seminarmodell
EXPHIL-JUEKS Examen philosophicum - skuleeksamen
EXPHIL-JUSEM Examen philosophicum - seminarmodell
EXPHIL-MNEKS Examen philosophicum- skuleeksamen
EXPHIL-MNSEM Examen philosophicum - seminarmodell
EXPHIL-MOEKS Examen philosophicum- skuleeksamen
EXPHIL-MOSEM Examen philosophicum - seminarmodell
EXPHIL-PSEKS Examen philosophicum- skuleeksamen
EXPHIL-PSSEM Examen philosophicum - seminarmodell
EXPHIL-SVEKS Examen philosophicum- skuleeksamen
EXPHIL-SVSEM Examen philosophicum - seminarmodell
FARM103 Samfunnsfarmasi I
FARM110 Kjemi og energi
FARM130 Organisk kjemi
FARM131 Organisk syntese og analyse
FARM150 Biokjemi
FARM204 Samfunnsfarmasi II og rettleia praksis
FARM211 Farmasøytisk fysikalsk kjemi
FARM236 Lækjemiddelkjemi
FARM238 Farmakognosi, inklusive botanikk
FARM250 Analytisk kjemi
FARM260 Molekylær cellebiologi
FARM270 Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi
FARM280 Menneskets fysiologi
FARM290 Farmakologi semester I
FARM293 Farmakologi II
FARM295 Galenisk farmasi
FARM301A Farmasøytisk forskingsmetodikk
FARM320 Klinisk farmasi
FARM395 Farmakoterapi
FARM399 Mastergradsoppgåve
FARM39905H Masteroppgåve i Farmasi
FFF201 Fysiologiske prosessar i persepsjon av form og farge
FIFO399 Masteroppgåve i fiskeribiologi og forvaltning
FIL105 Innføring i sinnsfilosofi
FIL106 Innføring i miljøetikk
FIL107 Innføring i politisk idéhistorie
FIL116 Innføring i moderne politisk teori
FIL120 Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida
FIL121 Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet
FIL122 Eit filosofisk originalverk frå antikken til opplysningstida
FIL123 Eit filosofisk originalverk frå opplysningstida til 1900-talet
FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi
FIL125 Introduksjon til teoretisk filosofi
FIL126 Introduksjon til språkfilosofi
FIL128 Innføring i moralfilosofi
FIL215 Fenomenologi og eksistensfilosofi
FIL216 Moderne politisk teori
FIL217 Wittgensteinstudiar
FIL218 Estetikk
FIL219 Vitskapsfilosofi
FIL220 Metafysikk
FIL228 Moralfilosofi
FIL229 Nyare fransk filosofi
FIL230 Ope emne med utvida oppgåvestorleik
FIL231 Ope emne
FIL232 Ope emne med redusert oppgåvestorleik
FIL233 Filosofien i antikken
FIL234 Filosofi og kjønn
FIL235 Sinnsfilosofi
FIL236 Miljøetikk
FIL237 Politisk idéhistorie
FIL238 Det moderne: klassiske tekstar
FIL239 Filosofi og kjønn
FIL240 Ope emne 2
FIL251 Bacheloroppgåve i filosofi
FIL310 Ope forskningsemne i filosofi 1
FIL311 Masterseminar 1
FIL312 Filosofiske kjelder og kjeldekritikk
FIL313 Masterseminar 2
FIL314 Forskningsprosjekt i filosofi
FIL315 Masteremne i fenomenologi og eksistensfilosofi
FIL316 Masteremne i moderne politisk teori
FIL317 Masteremne i Wittgensteinstudiar
FIL318 Masteremne i estetikk
FIL319 Masteremne i vitskapsfilosofi
FIL320 Masteremne i metafysikk
FIL328 Masteremne i moralfilosofi
FIL329 Masteremne i nyare fransk filosofi
FIL330 Ope forskingsemne i filosofi 2
FIL333 Masteremne i filosofien i antikken
FIL334 Forskingsemne filosofi og kjønn
FIL335 Masteremne i sinnsfilosofi
FIL336 Masteremne i miljøetikk
FIL337 Masteremne i politisk idéhistorie
FIL338 Det moderne: klassiske tekstar
FIL339 Velferdsstaten sitt normative fundament
FIL623 Etikk for helsearbeidarar
FIL624 Forskningsetikk
FIL901 Open Research Course for Doctoral Students in Philosophy I
FIL902 Open Research Course for Doctoral Students in Philosophy II
FILO350 Filosofi mastergradsoppgåve
FISK399 Masteroppgåve i fiskehelse
FLART Vitenskapeleg artikkel
FORMIDL901 Vitskapeleg formidling
FORMIDLSV900 Fagleg formidling
FRAMDI640 Framandspråksdidaktikk i fransk, spansk eller tysk
FRAN100 Introduksjon til franskstudiet
FRAN101 Fransk grammatikk
FRAN102 Fransk litteratur
FRAN103 Fransk kulturkunnskap og omsetjing fransk-norsk
FRAN103H Fransk historie og omsetjing fransk-norsk
FRAN105 Fransk litteratur (lektorutdanninga)
FRAN106 Franskspråkleg litteratur frå det 20. århundre (lektorutdanninga)
FRAN114 Omsetjing norsk-fransk og fonetikk og samfunnskunnskap (med vekt på munnleg fransk)
FRAN114H Fonetikk og samfunnskunnskap (med vekt på munnleg fransk)
FRAN201 Fordjuping i fransk grammatikk, tekstlingvistikk og omsetjing
FRAN201L Fordjuping i fransk grammatikk og omsetjing for integrert lektorutdanning
FRAN212 Omsetjing frå fransk til norsk og frå norsk til fransk
FRAN253 Fordjuping i fransk litteratur
FRAN253L Fordjuping i fransk litteratur med didaktisk vinkling for integrert lektorutdanning
FRAN307 Språkleg særemne
FRAN308 Litterært særemne
FRAN309 Grammatikk og omsetjing/omsetjingsteori
FRAN310 Grammatikk og didaktikk
FRAN350 Fransk mastergradsoppgåve
FRANDI101 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga
FRANDI101H Fagdidaktikk i årsstudium i fransk
FRANDI111 Fagdidaktikk i fransk for integrert lektorutdanning 4
FRANDI201 Fagdidaktikk i fransk for integrert lærarutdanning 2
FRANDI201H Fagdidaktikk i årsstudium i fransk
FRANDI301 Fagdidaktikk i fransk for integrert lektorutdanning 3
FSKLI901 Seminar i klinisk og translasjonell
FSKLI902 Perspectives in translational medicine
FYSMED-REHAB Fysikalsk medisin
FYST331 Masterprogram i helsefag - fysioterapivitskap. Fagspesifikk deleksamen: Målemetodar og evalueringsformer.
FYST332 Masterprogram i helsefag - fysioterapivitskap. Fagspesifikk deleksamen: Rørslevitskap.
FYST333 Musculoskeletal disorders
FYST333A Musculoskeletal Disorders - Acute, subacute and intermittent conditions
FYST333B Musculoskeletal Disorders - long-lasting conditions
FYST395 Masteroppgave i fysioterapivitenskap
FYSTD395 Masteroppgave i fysioterapivitenskap
GAD350 Master's Thesis
GCP901 Klinisk utprøving for ph.d.-kandidatar
GENV331 Masterprogram i helsefag - genetisk rettleiing. Fagspesifikk studiedel (modul 1): Human genetikk.
GENV332 Masterprogram i helsefag - genetisk rettleiing. Fagspesifikk studiedel (modul 2 og 3): Gen. rettl. - teori og praksis.
GENV395 Masteroppgåve i genetisk rettleiing
GEO100 Examen facultatum - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar
GEO110 Kartografi og tematiske kart
GEO111 Landformdannande prosessar
GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi
GEO123 Regional utvikling
GEO124 Regional utvikling
GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø
GEO131 Ressursforvaltning og global utvikling
GEO204 Kvantitativ metode -1
GEO206 Kvalitativ analyse
GEO212 Terrestriske klima- og miljøendringar
GEO213 Terrestriske klima- og miljøendringar
GEO214 Statistics and geographical methods
GEO215 Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis
GEO221 Globalisering og stadsutvikling
GEO231 Theories about Development and Migration
GEO250 Bacheloroppgåve for studentar ved Bachelorprogram i utviklingsstudiar
GEO281 Miljøforvaltning og planlegging
GEO282 Kulturlandskapets geografi
GEO291 Naturgeografisk feltkurs
GEO292 Regionalgeografisk feltkurs
GEO293 Miljøgeografisk feltkurs
GEO306 Metodar i samfunnsgeografi
GEO308 Vitskapsteori og forskingsdesign for geografar
GEO309 Semesteroppgave
GEO310 Skrivekurs og prosjektskildring
GEO312 Særemne i naturgeografi
GEO313 Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar
GEO314 Hydrologi og grunnvatn i naturlege og menneskepåverka miljø
GEO324 Geographies of the green economy
GEO326 Geografiske perspektiv på mat
GEO328 Planlegging og samfunn
GEO329 Miljøfag, naturforvaltning og arealplanlegging
GEO337 Kritiske perspektiv på miljø og utvikling
GEO338 Teoriar om utvikling og migrasjon - II
GEO341 Mastergradsfeltkurs i naturgeografi
GEO350 Masteroppgåve i geografi
GEO625 Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø
GEO640 Planlegging og samfunn
GEO901 Production and Interpretation of Qualitative Data
GEO902 Power in political ecology
GEOF100 Introduksjon til meteorologi og oseanografi
GEOF105 Atmosfære- og havfysikk
GEOF110 Innføring i atmosfærens og havets dynamikk
GEOF210 Dataanalyse i meteorologi og oseanografi
GEOF211 Numerisk modellering
GEOF212 Fysisk klimatologi
GEOF213 Atmosfærens og havets dynamikk
GEOF220 Fysisk meteorologi
GEOF230 Fysisk-biologiske koplingar (NMP1)
GEOF231 Operasjonell oseanografi
GEOF232 Praktisk meteorologi og oseanografi
GEOF236 Kjemisk oseanografi
GEOF301 Introduksjonskurs til mastergrad
GEOF310 Turbulens i atmosfærens og havets grenselag
GEOF311 Turbulens i atmosfærens grenselag
GEOF321 Modellar og metodar i numerisk vêrvarsling
GEOF322 Feltkurs i meteorologi
GEOF327 Atmosfæren sin generelle sirkulasjon
GEOF328 Mesoskala dynamikk
GEOF331 Tidevannsdynamikk
GEOF334 Fjernmåling i mikrobølgjeområdet
GEOF336 Vidaregåande kjemisk oseanografi
GEOF337 Fysisk oseanografi i fjordar
GEOF338 Polar oseanografi
GEOF339 Avansert dynamisk oseanografi
GEOF343 Vindgenererte overflatebølgjer
GEOF344 Strålingsprosesser i meteorologi og klimatologi
GEOF345 Fjernmålingsteknikkar i meteorologi og oseanografi
GEOF351 Seminar i atmosfærisk vitenskap
GEOF352 Avansert atmosfæredynamikk
GEOF399 Masteroppgåve i meteorologi og oseanografi
GEO-SD100 Examen facultatum - System i endring; frå problem til politikk
GEO-SD101 Introduksjon til integrert samfunnsplanlegging
GEO-SD201 Principles of Dynamic Modeling and Policy Design
GEO-SD230 Introduction to Integrated Development Planning with the Threshold 21 Model Framework
GEO-SD302 Fundamentals of Dynamic Social Systems
GEO-SD303 Model-based Analysis and Policy Design
GEO-SD304 System Dynamics Modelling Process
GEO-SD306 Experimental Methods in Social Systems
GEO-SD308 Policy Design and Implementation
GEO-SD321 Model-based Socioeconomic Planning
GEO-SD322 Special Topics in System Dynamics, Policy
GEO-SD323 Special Topics in System Dynamics, Applications
GEO-SD324 Special Topics in System Dynamics, Methodology
GEO-SD330 Natural Resources Management
GEO-SD350 Masteroppgåve i systemdynamikk
GEO-SD360 Masteroppgåve i systemdynamikk
GEO-SD640 Introduction to Integrated Development Planning with the Threshold 21 Model Framework
GEO-SD660 Natural Resources Management
GEOV101 Innføring i geologi
GEOV102 Ekskursjoner og øvelser i geologi
GEOV103 Innføring i mineralogi og petrografi
GEOV104 Innføring i strukturgeologi og tektonikk
GEOV105 Innføring i historisk geologi og paleontologi
GEOV106 Innføring i kvartærgeologi
GEOV107 Innføring i sedimentologi
GEOV108 Innføring i maringeologi og geofysikk
GEOV109 Innføring i geokjemi
GEOV110 Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi
GEOV111 Geofysiske metodar
GEOV112 Den faste jordas fysikk
GEOV113 Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering
GEOV210 Platetektonikk
GEOV211 Paleomagnetiske metoder
GEOV217 Geofarar
GEOV219 Computational Methods in Solid Earth Physics
GEOV221 Karstgeologi og karsthydrologi
GEOV222 Paleoklimatologi
GEOV223 Kvartære havnivåendringer
GEOV225 Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima
GEOV226 Lab- og metodekurs i kvartærgeologi
GEOV228 Kvartærgeologiske dateringsmetodar
GEOV229 Geomorfologi
GEOV230 Glasialgeologi
GEOV231 Maringeologisk felt- og laboratoriekurs
GEOV241 Mikroskopi
GEOV242 Magmatisk og metamorf petrologi
GEOV243 Akvatisk geokjemi
GEOV244 Geobiologi
GEOV245 Geomikrobiologi
GEOV251 Videregåande strukturgeologi
GEOV252 Feltkurs i geologisk kartlegging
GEOV254 Geodynamikk og bassengmodellering
GEOV255 Seismotektonikk
GEOV260 Petroleumsgeologi
GEOV272 Seismisk tolkning
GEOV274 Reservoargeofysikk
GEOV276 Teoretisk seismologi
GEOV300 Utvalgte emner i geovitenskap
GEOV301 Geostatistikk
GEOV313 Bergartsmagnetisme og paleomagnetisme
GEOV322 Masterekskursjon i kvartærgeologi
GEOV323 Terrestrial paleoclimatology
GEOV325 Glasiologi
GEOV326 Kvartære miljø, prosessar og utviklinga
GEOV331 Utvalgte emner i paleoseanografi
GEOV341 Termokronologi og tektonikk
GEOV342 Radiogen og stabilisotop geokjemi
GEOV343 Petrologisk og geokjemisk feltkurs
GEOV344 Geomikrobiologi
GEOV345 Regionalgeologisk feltkurs til Vestlandet
GEOV347 Instrumentelle metodar i analytisk geokjemi
GEOV350 Geodynamikk og platetektonikk
GEOV352 Petroleumsgeologiske feltmetoder
GEOV355 Anvendt seismologi
GEOV357 Seismisk risiko
GEOV359 Instrumentering og dataprosessering i jordskjelvsseismologi
GEOV360 Sedimentologi og facies-analyse
GEOV361 Sekvensstratigrafi
GEOV362 Pyreneene feltkurs i tektonikk og sedimentologi
GEOV363 Videregåande sedimentologi/stratigrafi
GEOV364 Videregåande petroleumsgeologi
GEOV366 Anvendt reservoar modellering
GEOV367 Geologisk prosessforståelse: Anvendelse i hydrokarbonleting og CO2 lagring
GEOV372 Integrert tolkning av seismikk og geofysiske data
GEOV375 Avansert anvendt seismisk analyse
GEOV399 Masteroppgåve i geovitskap
GEOV399K Masteroppgåve i geovitskap
GEOV621 Arbeid i geotop - feltarbeid i geofag
GEOV623 Georessursar og miljø - vurdering i geofag
GEOV624 Jorda i forandring - læringsteori benyttet på geofagundervisning
GEOVDID200-P Geofagdidaktikk
GHIG912 Kvalitativ analyse
GHIG913-A Socio-Ecological Approaches to Behaviour Change: Theory, Design and Evaluation of Interventions - Attendance
GHIG913-B Socio-Ecological Approaches to Behaviour Change: Theory, Design and Evaluation of Interventions - Paper
GHIG914 The Assets Approach to Health
GHIG915 Questioning Global Hegemonic Thinking: New Approaches in Gender, Generation and Health
GHIG918 Qualitative Methods for PhD: Advanced level course
GHIG923-A Quantitative methods: Survey construction and measurement
GHIG923-B Quantitative methods: Experimental design and analysis
GHIG923-C Quantitative methods: Multivariate methods for PhD students
GHIG925 The many faces of academia - changing expectations for researchers
GHIG927A Design, management, conduct and reporting of empirical research studies
GHIG927B Design, management, conduct and reporting of empirical research studies
GLOBALHEALTH Global Health
GLOBALTHEORY Global Theory
GLODE301 Critical approaches to Development
GLODE302 Introduction to Methodology
GLODE303 Qualitative Methods & Research Planning
GLODE304 Statistical Analysis & Research Planning
GLODE305 Gender Analysis i Global
GLODE306 Foundations of Health Promotion
GLODE307 Development Practice
GLODE310 Internship
GLODE330 Master's Thesis
GLODE360 Master's Thesis
GRE101 Gresk elementærkurs
GRE102 Gresk prosa og grammatikk
GRE103 Gresk: Attisk prosa
GRE104 Gresk: Epikk og lyrikk
GRE202 Gresk: Attisk drama
GRE203 Gresk: Stilskriving og attiske talarar
GRE251 Gresk: Jonisk og etterklassisk prosa med bacheloroppgåve
GRE254 Gresk: Fordypningsstudium med bacheloroppgåve
GRE301 Gresk tekstpensum I
GRE303 Gresk valemne
GRE307 Gresk: Særpensum (masternivå)
GRE308 Gresk: Teori og metode med prosjektførebuing
GRE350 Gresk mastergradsoppgåve
GRIEG903 Tverrfaglege musikkstudiar: bruk
HABA301 Vitskapsteori og metode
HABA302 Fordjuping i metode, etikk og prosjektplan
HAV399 Masteroppgåve i havbruksbiologi
HEFR331 Helsefremjande og primærførebyggjande arbeid: Innføring i sentrale omgrep
HEFR340 Individuelle, sosiale og strukturelle faktorar
HEFR341 Planlegging, implementering og evaluering i helsefremjande arbeid
HEFR342 Resource approaches to health and wellbeing
HEFR395 Masteroppgåve i helsefremjande arbeid og helsepsykologi
HEKVAL620 Kvalitetsforbedring i helsetenesten
HEL310 Masterprogram i helsefag, felles studiedel: Vitskapsteori og sentrale helsevitskaplege tema
HEL320A Masterprogram i helsefag, felles studiedel: Forskningsmetode og -etikk
HELED620 Helseleiing
HELFYT661 Radiologi for manuellterapeutar (etter- og videreutdanning)
HELFYT662 Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for manuellterapeutar (etter- og videreutdanning)
HELSTA Statistikk i helsefagleg forsking
HELVID650 Masteroppgåve i helseleiing, kvalitetsforbetring og helseøkonomi (EVU)
HELVIT300 Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk
HELØK610 Helseøkonomi
HEMB110 Folkehelse og helsefremjande arbeid
HEMB111 Historiske og kulturelle perspektiv på helse
HEMB200 Bacheloroppgåve i helsefremjande arbeid
HEMB201 Litteratursøk og litteratursyntese
HEMB210 Settingar og evaluering av helsefremjande arbeid
HEMB250 Historiske og kulturelle perspektiv på helse (bacheloroppgåve)
HEPRO300 Foundations of Health Promotion
HEPRO301 Communications and Ethics
HEPRO302 Introduction to Research and Evaluation Methods
HEPRO303 Qualitative Research Methods
HEPRO304 Introduction to statistical analysis
HEPRO305 Health Promotion Programme Design, Implementation, Management and Evaluation
HEPRO306 Thesis Proposal Preparation Seminar
HEPRO350 Thesis Research
HIDID111 Historiedidaktikk for grunnskulen
HIDID112 Historiedidaktikk for vidaregåande skule
HIM101 Oversyn over Midtaustens historie
HIM103 Islam og politikk
HIM111 Globale perspektiv på afrikansk historie
HIM201 Fordjuping i Midtaustens historie
HIM250 Bacheloroppgåve i Midtaustens historie
HIS100 Innføring i historie
HIS101 Oversyn over eldre historie til 1750
HIS102 Oversyn over nyare historie frå 1750
HIS108 Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie
HIS111 Oversikt over USA historie
HIS113 Fordjuping i eldre historie
HIS114 Fordjuping i eldre historie
HIS115 Fordjuping i nyare historie
HIS116 Fordjuping i nyare historie
HIS120 Fordjupingsoppgåve i historie
HIS130 Politiske system i antikken
HIS203 Teoriar, metodar og historiske kjelder
HIS250 Bacheloroppgåve i historie
HIS301 Historisk forskingslitteratur
HIS302 Historiografi
HIS303 Historie: Forskingsproblem og kjeldearbeid
HIS304 Teknikkar i historiefaget
HIS307 Fordjupning i historie
HIS308 Historieformidling
HIS309 Historikarens arbeidsmåtar
HIS350 Historie mastergradsoppgåve
HOSP-IBM Labhospitering - Institutt for biomedisin
HOSP-IKO Clinical rotation
HUCEL350A Evaluering, kvalitetsovervaking og tolking av biokjemiske analysar
HUIMM303 Human Immunobiology
HUIMM306 Molecular and Cellular Methods in Immunology
HUIMM307 Basic Course in Flow Cytometry
HUIMM901 Project Seminars in Immunology
HUIMM902 Journal Club & Watch
HUIMM903 Human Immunobiology
HUIMM905 From Innate to Specific Immunity
HUIMM906 Molecular and Cellular Methods in Immunology
HUMGEN301 Human Molecular Genetics
HUPAT301 Basal humanpatologi
HUVIR320 Human Vaccinology
IGSIN911 Functional Neuroimaging
IGSIN912-A Experimental Design and Effect-Size Analysis - Attendance
IGSIN912-B Experimental Design and Effect-Size Analysis - Multiple Choice
IGSIN913 Integrated Neuroscience
ILPRA101 Første praksisperiode
ILPRA102 Andre praksisperiode
INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1)
INF101 Vidaregåande programmering (Programmering 2)
INF102 Algoritmar, datastrukturar og programmering
INF109 Dataprogrammering for naturvitskap
INF111 Introduksjon til informasjonsteknologi
INF112 Systemkonstruksjon
INF115 Databasar og modellering
INF122 Funksjonell programmering
INF142 Datanett
INF143 Tryggleik i distribuerte system
INF144 Informasjonsteori
INF170 Modellering og optimering
INF207 Sosial nettverksteori
INF210 Datamaskinteori
INF214 Multiprogrammering
INF219 Informatikkprosjekt I
INF220 Programspesifikasjon
INF222 Programmeringsspråk
INF223 Kategoriteori
INF225 Innføring i programomsetjing
INF226 Programvaresikkerhet
INF227 Innføring i logikk
INF234 Algoritmer
INF235 Kompleksitetsteori
INF236 Parallell programmering
INF237 Algoritme-engineering
INF240 Grunnleggjande koder
INF244 Grafbasert kodeteori
INF246 Informasjonsnettverk
INF247 Kryptologi
INF250 Dataorientert visuell berekning
INF251 Grafisk databehandling
INF252 Visualisering
INF270 Lineær programmering
INF271 Kombinatorisk optimering
INF272 Ikkje-lineær optimering
INF281 Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse
INF283 Innføring i maskinlæring
INF285 Genomikk og transkriptomikk
INF319 Informatikkprosjekt II
INF328 Programmeringsspråkelementer
INF329 Utvalde emne i programutviklingsteknologi
INF334 Videregåande algoritmeteknikkar
INF339 Utvalde emne i algoritmer og kompleksitet
INF347 Videregåande emner/seminar i kryptografi
INF348 Videregåande emne/seminar i datatryggleik
INF349 Videregåande emne/seminar i informasjons- og kodeteori
INF358 Seminar i visualisering
INF379 Utvalde emne i optimering
INF389 Utvalde emne i bioinformatikk
INF399 Masteroppgåve i informatikk
INF399K Masteroppgåve i informatikk
INFO100 Examen facultatum - Grunnkurs i informasjonsvitskap
INFO102 Formelle metodar for informasjonsvitskap
INFO103 Informasjon og kunnskap
INFO110 Informasjonssystem
INFO115 The Social Web
INFO116 Semantic Technologies
INFO125 Datahandtering
INFO132 Grunnkurs i programmering
INFO134 Klientprogrammering
INFO207 Sosial nettverksteori
INFO212 Systemutvikling
INFO216 Advanced Modelling
INFO232 Logikkprogrammering
INFO233 Avansert programmering
INFO262 Interaction Design
INFO282 Knowledge Representation and Reasoning
INFO283 Problemløysing og søk i kunstig intelligens
INFO310 Advanced Topics in Model-Based Information Systems
INFO318 Advanced Topics in Cognitive Computing
INFO323 Data Architectures for Information Retrieval and Web Intelligence
INFO331 Advanced Topics in Software Engineering
INFO352 Advanced Topics in Technology Enhanced Learning
INFO361 Advanced Topics in Human-Computer Interaction
INFO362 IKT-støtta samarbeid (CSCW)
INFO371 Topics in Networks and Text Analysis
INFO381 Advanced Topics in Artificial Intelligence
INFO390 Masteroppgåve i informasjonsvitskap
INFOMEVI106 Examen facultatum - Introduksjon til film-/tv, journalistikk og nye medier
INFOMEVI171 Nye medier: produksjon og analyse
INFOMEVI173 Journalistisk mobilapplikasjon
INFOMEVI270 Bacheloroppgåve i nye medier
INFOMEVI300 Prosjektarbeid og forskingsdesign
INTH301 Basic Course in Research Tools and Theory
INTH302 Epidemiology
INTH304 Major Global Health Problems
INTH310A Introduction to Occupational Health
INTH314 Applied economic evaluation in health care
INTH316 Helsesystem
INTH321A Experimental Epidemiology
INTH323C Qualitative Research Methods for Global Public Health
INTH323D Qualitative Research Methods for Global Public Health
INTH325 Culture and Psycopathology - Mental Health in a Cross-Cultural Perspective
INTH326 Research Seminars at CIH Including two Presentations
INTH328A Global TB Epidemiology and Intervention
INTH329 The HIV pandemic
INTH330 Proposal Development
INTH331A Chemical factors in the work environment
INTH334B Physical factors in the work environment
INTH340 War, violence, peace and health
INTH356 Observational Epidemiology: Survey, Cohort and Case-Control Studies
INTH360 Global Nutrition
INTH395 M.Phil. in International Health - Thesis
INTH902 International science
INTH902B International science
INTH902C International science
INTH914 Applied economic evaluation in health care
INTHD395 M.Phil. in Health Sciences - Thesis
IPED920A Teori og praksis
IPED920B Paper. Teori og praksis
ISL102 Islandsk litteratur og samfunn
ISL103 Islandsk grammatikk og fonetikk
ISL104 Islandsk språk og samfunn
ITAL001 Innføring i italiensk språk
ITAL100 Innføring i italienskstudium
ITAL111 Italiensk språk I
ITAL112 Italiensk litteratur
ITAL113 Italiensk kulturkunnskap
ITAL114 Italiensk språk II
ITAL201 Italiensk grammatikk og omsetjing
ITAL252 Eldre italiensk litteratur
ITAL301 Italiensk språkhistorie og omsetjing
ITAL302 Italiensk litteratur: tekststudium og teori
ITAL303 Fordjuping i språk eller litteratur
ITAL304 Italiensk teoriemne
ITAL350 Italiensk mastergradsoppgåve
JAP110 Japansk språk 1
JAP120 Japansk språk 2
JAP205 Japansk språk 3
JAP251 Japan: Kultur og samfunn med semesteroppgåve
JAP252 Bacheloroppgåve i japansk
JINTH395 Joint Master Degree in International Health - Thesis
JUR601 Innføring i jus for næringslivet
JUR640 Planrett
JUS111 Forvaltningsrett I
JUS112 Arve- og familierett
JUS113 Kontraktsrett I
JUS114 Juridisk metode
JUS121 Norske og internasjonale rettslege institusjonar
JUS122 Skadebot
JUS123 Forvaltingsrett II
JUS124 Tingsrett
JUS131 Kontraktsrett II
JUS132 Pengekravsrett
JUS133 Rettskjelde- og metodelære
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett
JUS134-KINA Rettshistorie og komparativ rett med særskild fokus på kinesisk rettskultur
JUS135 Rettsstat og menneskerettar
JUS241 Strafferett
JUS242 Rettargang
JUS243 Allmenn formuerett
JUS250-2-A Velferdsrett
JUS250-2-B Autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren
JUS250-2-C Health and Human Rights in the Welfare State
JUS251-1-A Arbeidslivets rett
JUS251-2-A Grunnleggende arbeidsrett
JUS251-2-B Arbeidsrett fordypning
JUS253-2-A Kommunalrett
JUS254-2-A Politirett
JUS255-2-A Påtalerett
JUS256-2-A Skatterett I
JUS256-2-B Skatterett II
JUS257-2-A Grunnleggande selskapsrett
JUS257-2-B Aksjeselskapsrett - fordjuping
JUS258-2-A Norsk konkurranserett
JUS258-2-B Competition Law
JUS259-2-A Internasjonal privatrett
JUS260-2-A Design- og patentrett
JUS260-2-B Opphavsrett
JUS260-2-C Kjenneteiknsrett
JUS260-2-D Marknadsføringsrett
JUS261-2-A Konfliktmekling
JUS262-2-A Trygderett
JUS264-2-A God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen
JUS265-2-A Planrett
JUS270-2-A Economic Analysis of Law
JUS271-2-A Energy Law
JUS271-2-B Comparative Energy law - Renewable energy and energy market
JUS272-2-A American Law
JUS273-2-A Legal Philosophy
JUS273-2-C Law and Justice
JUS274-2-A Comparative Company Law & Economics 1: Theory and Structure
JUS276-2-A Human Rights Law: Special Focus on Economic, Social and Cultural Rights
JUS276-2-B European Civil and Political Human Rights
JUS277-2-A Introduction to Copyright Law
JUS277-2-B International Copyright Law
JUS278-2-A Comparative Private Law
JUS280-2-A Alternative Dispute Settlements
JUS281-2-A Comparative Constitutional Law
JUS282-2-A International Business Contracts: Structures, Negotiation, Conflict Avoidance and Resolution
JUS283-2-A Arbitration Theory and Practice
JUS285-2-A EU and EEA Public Procurement Law
JUS286-2-A Constitution and Politics
JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law
JUS288-2-A International Criminal Law
JUS289-2-A International Civil Procedure
JUS290-2-A Common and Civilian Influence in a Mixed Legal System
JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law
JUS292-2-A Introduction to Chinese Law
JUS325 Rettshjelp - valemne
JUS329 Universitetspedagogisk rettleiing
JUS330 Førehandsgodkjend prosedyrekonkurranse
JUS398 Masteroppgåve
JUS399 Masteroppgåve
JUSETIKK Kurs i etikk for jusstudentar
KAT623 Innføring i kognitiv åtferdsterapeutisk teori, sentrale omgrep og metodar
KAT624 Fordjuping i spesifikke tilstandar og arbeidsmetodar
KIN101 Innføring i kinesisk språk 1
KIN102 Kinesisk språk 2
KIN103 Kinesisk språk 3
KIN104 Kinesisk språk 4
KIN201 Kinesisk språk 5
KIN251 Kina: Kultur og samfunn med bacheloroppgåve
KIN623 Innføring i kinesisk språk
KIN624 Kinesisk språk 2
KJBIOREF Bioraffineri - teknologi og nyttingar
KJEM100 Kjemi i naturen
KJEM110 Kjemi og energi
KJEM120 Grunnstoffenes kjemi
KJEM122 Syntetisk uorganisk kjemi
KJEM130 Organisk kjemi
KJEM131 Organisk syntese og analyse
KJEM140 Molekylær fysikalsk kjemi
KJEM202 Miljøkjemi
KJEM203 Petroleumskjemi
KJEM210 Kjemisk termodynamikk
KJEM214 Overflate- og kolloidkjemi
KJEM217 Biofysikalsk kjemi
KJEM220 Molekylmodellering
KJEM221 Grunnleggjande kvantemekanikk
KJEM225 Planlegging av eksperiment og analyse av fleirvariable data
KJEM230 Analytisk organisk kjemi
KJEM231 Vidaregåande organisk kjemi
KJEM232 Eksperimentell organisk syntese
KJEM238 Naturstoffkjemi
KJEM243 Metallorganisk katalyse
KJEM250 Analytisk kjemi
KJEM260 Radiokjemi og radioaktivitet
KJEM290 Vitenskapeleg formidling på engelsk
KJEM298 Bachelorprosjekt i kjemi
KJEM299 Bachelorprosjekt i kjemi
KJEM306 NMR-spektroskopi II
KJEM319 Eksperimentelle teknikkar i fysikalsk kjemi
KJEM321 Kvantekjemiske metodar
KJEM322 Teoretisk spektroskopi
KJEM325 Multikomponent analyse
KJEM331 Fotokjemi
KJEM333 Organisk massespektrometri
KJEM334 Syntese og retrosyntese
KJEM336 Industriell organisk kjemi
KJEM351 NMR-spektroskopi
KJEM399 Masteroppgåve i kjemi
KJEM399K Masteroppgåve i kjemi
KJEMDID200 Kjemididaktikk
KJEMDID200-P Kjemididaktikk
KLASSE-MN Klassar på MN
KOGVIT101 Introduction to the Cognitive Sciences
KOP101 Koptisk
KOPRA101 Skulen og lærarrolla i praksis
KOPRA102 Kortpraksis 3. semester lærarutdanninga
KORPS601 Skolekorpsleiing
KUN121 Kunst og arkitektur i antikk og mellomalder (ca. 600 f.Kr.-1400)
KUN122 Kunst og arkitektur i tidleg nytid (1400-1750)
KUN123 Biletkunst, arkitektur og visuell kultur i nyare tid (1750-1900)
KUN124 Kunst og arkitektur - moderne tid og samtid (1900-i dag)
KUN131 Kunst, arkitektur og visuell kultur i antikken
KUN132 Kunst, arkitektur og visuell kultur i mellomalderen
KUN133 Kunst, arkitektur og visuell kultur i tidleg nytid (1400-1850)
KUN134 Moderne kunst, arkitektur og visuell kultur
KUN151-F Biletkunst frå antikk til renessanse
KUN152-F Biletkunst frå barokk til postmodernisme
KUN153-F Arkitektur frå antikk til postmodernisme
KUN154-F Kunst i Norge
KUN201 Kunstteori, estetikk og historiografi
KUN208 Visuell retorikk i antikk og mellomalder
KUN251 Kunstane i antikken og mellomalderen
KUN252 Fotografiet sin teori og historie med bacheloroppgåve
KUN253 Antikken og den klassiske tradisjon med bacheloroppgåve
KUN254 Moderne og samtidskunst med bacheloroppgåve
KUN255 Arkitektur og bygningsvern med bacheloroppgåve
KUN256 Områdestudium med bacheloroppgåve
KUN258 Visuell retorikk i antikk og mellomalder med bacheloroppgåve
KUN259 Kunsthistorisk særemne med bacheloroppgåve
KUN311 Kunsthistorie: prosjektførebuing og oppfølging
KUN312 Historiografi og teori
KUN321 Kunsthistorie: seminarinnlegg
KUN323 Prosjektarbeid på forskingsprofil
KUN350 Kunsthistorie mastergradsoppgåve
KUVI100 Innføring i kulturvitskap
KUVI101 Kulturvitskaplege perspektiv og metodar
KUVI102 Kulturvitenskap - Tradisjon og modernitet: fortida i nåtida
KUVI103 Etniske relasjonar og konfliktar
KUVI104 Folkeleg kultur og populærkultur
KUVI105 Materialitet og samfunn
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur
KUVI107 Hekseprosessene og den magiske verda
KUVI108 Museologi
KUVI109 Folketru og nyreligiøsitet
KUVI202 Kulturformidling
KUVI203 Museologi
KUVI204 Folketru og nyreligiøsitet
KUVI253 Etniske relasjonar og konfliktar - bacheloroppgåve
KUVI254 Folketru og nyreligiøsitet, bacheloroppgåve
KUVI255 Materialitet og samfunn - bacheloroppgåve
KUVI256 Kjønn, seksualitet, kultur - bacheloroppgåve
KUVI257 Hekseprosessene og den magiske verda, bacheloroppgåve
KUVI258 Museologi, bacheloroppgåve
KUVI259 Folkeleg kultur og populærkultur, bacheloroppgåve
KUVI301 Teoretiske perspektiver i kulturvitskap
KUVI302 Kulturvitskap: Prosjektskildring
KUVI303 Kulturvitskapens kulturhistorie
KUVI304 Kulturvitskap: Kvalitativ metode og forskingsetikk
KUVI350 Mastergradsoppgåve i kulturvitskap
KVIK100 Innføring i kjønnsstudier
KVIK101 Kjønn i det moderne
KVIK102 Likestilling og mangfald
KVIK110 Innføring i kjønnsstudium med utvida semesteroppgåve
KVIK201 Kjønnsteori
KVIK203 Litteratur, kjønn og kultur
KVIK204 Litteratur, kjønn, teori og analyse
KVIK206 Fordjuping i kjønnsstudium
KVIK254 Litteratur, kjønn, teori og analyse med bacheloroppgåve
LAS201 Kurs i forsøksdyrlære
LAS202 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr
LAS203 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk
LAS301 Kurs i forsøksdyrlære
LAS302 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr
LAS303 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk
LAT100 Innføring i latin
LAT101 Latin elementærkurs
LAT102 Latin: Prosa og grammatikk I
LAT104 Latin: Romersk poesi, Catull og Ovid
LAT105 Latinsk prosa og grammatikk II
LAT107 Ekklesiastisk og middelaldersk latin
LAT202 Latin: Romersk poesi, Horats og Vergil
LAT203 Latin: Stilskriving og romersk retorikk og filosofi
LAT251 Latin: Romersk historieskriving med bacheloroppgåve
LAT254 Latin: Fordypningsstudium med bacheloroppgåve
LAT301 Latin tekstpensum I
LAT303 Latin valemne (masternivå)
LAT307 Latin: Særpensum (masternivå)
LAT308 Latin: Teori og metode med prosjektførebuing
LAT350 Latin mastergradsoppgåve
LING111 Syntaks
LING114 Særspråk
LING116 Semantikk
LING120 Morfologi
LING121 Fonologi
LING122 Språk og kognisjon
LING250 Språktypologi med bacheloroppgåve
LING305 Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori
LING306 Eksperimentell psykolingvistikk
LING350 Lingvistikk mastergradsoppgåve
LINGMET Metodeemne for språklege mastergradar
LOG110 Introduksjon til formallogikk
LOG111 Deduksjon, modellteori og metalogikk
LOG200 Modallogikk
LOG201 Modallogikk
LOG300 Modallogikk
LOGO220 Innføring i logopedi
LOGO310 Innføring i logopedi
LOGO320 Logopediske særemne
LOGO325 Fordjupningsemne
LOGO335 Praksis i logopedi
LOGO345 Masteroppgåve i logopedi
MAB399 Masteroppgåve i anvend og utrekningsorientert matematikk
MAB399K Masteroppgåve i matematikk
MABARN312 Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering
MABARN314 Omsorgsutøving, barn si utvikling og avgjersler i barnevernet
MABARN315 Barnet som aktør
MABARN316 Childhood and Parenting in Diverse Contexts
MABARN351 Masteroppgåve i barnevern
MANT301A Smertefysiologi
MANT302A Anatomi
MANT303A Radiologi
MANT304A Rørslevitskap og treningslære
MANT305A Patologi
MANT306 Manuellterapi (MFMT)- Modul D i teoretiske støttefag
MANT307 Biomekanikk
MANT311A Manuellterapi (MFMT) : Modul A1, del 1 (dugleiksopplæring - manuell terapi, klinisk dugleik)
MANT312A Manuellterapi (MFMT) - Dugleiksopplæring (modul A1, del 2 - manuellterapi, klinisk dugleik)
MANT395 Masteroppgåve i manuellterapi
MANTINJ663 Injeksjonskurs for manuellterapeuter (etter- og videreutdanning)
MAPSYK301 Perspektiv i psykologisk vitskap
MAPSYK302 Forskingsmetodar
MAPSYK311 The psychology of climate change
MAPSYK312 Operativ psykologi
MAPSYK313 Psykologiske perspektiv på kulturelt mangfald i samfunns- og arbeidsliv
MAPSYK314 Psykologiske perspektiv på rusmisbruk og avhengnad
MAPSYK315 Diskursanalytisk tilnærming
MAPSYK316 Turistopplevingas psykologi
MAPSYK319A Behavioral Neuroscience 1: Biological Psychology
MAPSYK319B Behavioral Neuroscience 2: Cognitive Neuroscience
MAPSYK321 Organisasjons- og leiarutvikling
MAPSYK322 Team- og arbeidsmiljøutvikling
MAPSYK330 Masteroppgåve i psykologi
MAPSYK360 Masteroppgåve i psykologi
MAR399 Masteroppgåve i marinbiologi
MAT101 Brukarkurs i matematikk I
MAT102 Brukarkurs i matematikk II
MAT111 Grunnkurs i matematikk I
MAT112 Grunnkurs i matematikk II
MAT121 Lineær algebra
MAT131 Differensiallikningar I
MAT160 Reknealgoritmar 1
MAT211 Reell analyse
MAT212 Funksjonar av fleire variable
MAT213 Komplekse funksjonar
MAT214 Kompleks analyse
MAT215 Mål- og integralteori
MAT220 Algebra
MAT221 Diskret matematikk
MAT224 Kommutativ algebra
MAT225 Talteori
MAT227 Kombinatorikk
MAT229 Algebraisk geometri I
MAT230 Ikke-lineære differensiallikningar
MAT232 Funksjonalanalyse
MAT234 Partielle differensiallikningar
MAT235 Vektor- og tensoranalyse
MAT236 Fourieranalyse
MAT242 Topologi
MAT243 Mangfaldigheiter
MAT244 Algebraisk topologi
MAT251 Klassisk og utrekningsorientert mekanikk
MAT252 Kontinuumsmekanikk
MAT253 Fluidmekanikk
MAT254 Strøyming i porøse media
MAT255 Reservoarsimulering
MAT256 Plasmadynamikk
MAT257 Praktisk reservoarsimulering
MAT260 Reknealgoritmar 2
MAT261 Numerisk lineær algebra
MAT262 Bildebehandling
MAT264 Laboratoriekurs i reknevitskap
MAT265 Parameterestimering og inverse problem
MAT292 Prosjektarbeid i matematikk
MAT311 Generell funksjonalanalyse
MAT320 Innføring i knipper og skjemata
MAT322 Algebraisk geometri II
MAT323 Representasjonsteori
MAT324 Utvalde emner i algebra
MAT330 Utvalde emne i anvent og utrekningsorientert matematikk
MAT331 Utvalde emne i analyse
MAT342 Differensialgeometri
MAT343 Utvalde emner i topologi
MAT344 Kohomologi
MAT360 Endeleg-element-metoden og områdedekomponering
MAT361 Bevaringsmetodar for hyperbolske differensiallikningar
MAT362 Bevaringsmetodar for elliptiske differensiallikningar
MAT399 Masteroppgåve i matematikk
MAT399K Masteroppgåve i matematikk
MAT601 Matematikk for lærarar på 8-11.trinn, nivå 1 - del A
MAT602 Matematikk for lærarar i ungdomsskulen - del 2
MAT611 Diskret matematikk og matematikken i oldtida, med digitale hjelpemiddel
MAT612 Matematikk i nyare tid og utvalde emne med digitale hjelpemiddel
MAT621 GeoGebra for lærarar i ungdomsskulen
MAT622 GeoGebra for lærarar i vidaregåande skule
MATDID201 Matematikkdidaktikk 1
MATDID201-P Matematikkdidaktikk 1
MATDID202 Matematikkdidaktikk 2
MATDID202-P Matematikkdidaktikk 2
MATDID210 Matematikkdidaktikk 1
MAUMAT641 Diskret matematikk
MAUMAT642 Matematikkens historie - matematikken i oldtida
MAUMAT643 Matematikkens historie - matematikken i nyare tid
MAUMAT644 Algebra
MAUMAT647 Didaktisk modellering
MAUMAT650 Masteroppgåve i matematikkdidatikk
MCLI399 Masteroppgave i marine økosystem og klima
MED10 Tiande semester medisinstudiet
MED11 Ellevte semester medisinstudiet
MED12 Tolvte semester medisinstudiet
MED1ANA Organanatomi
MED1BIOMED Biomedisinske tema
MED1ETIKK Etikk og klinikk
MED1MANA Muskel- og skjelettsystemet
MED1NEVRO Nevrobiologi
MED1ORGFYS Fysiologi
MED2 Andre semester medisinstudiet
MED2SÆR Særoppgåve
MED3 Tredje semester medisinstudiet
MED4 Fjerde semester medisinstudiet
MED5 Femte semester medisinstudiet
MED6 Sjette semester medisinstudiet
MED7 Sjuande semester medisinstudiet
MED8 Åttande semester medisinstudiet
MED9 Niande semester medisinstudiet
MEDALM Allmennmedisin
MEDALM-INTRO Allmennmedisin introduksjon
MEDARTVIT How to write a scientific article
MEDARTVIT2 How to review a scientific article
MEDEPI Epidemiologi
MEDEPIDEM-A Epidemiologiske prinsipp og metodar.
MEDFAR-A Farmakologi, A-kull
MEDFAR-B Farmakologi, B-kull
MEDFLDEL1 Forskning heltid 1
MEDFLDEL2 Forskning heltid 2
MEDFLHEL Forskning heltid
MEDFLOPP Forskarlina: Forskingsoppgåve
MEDFLSKRIV Forskning skriv
MEDFORM Allmennmedisinsk forskningsformidling
MEDFØD Gynekologi og obstetrikk
MEDGEN Medisinsk genetikk
MEDGER Geriatri A-kull
MEDGER-B Geriatri B-kull
MEDGRSAM1 Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisin og helsevitenskapleg forskning
MEDGRSAM2 Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisin og helsevitenskapleg forskning
MEDGRSAM3 Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisin og helsevitenskapleg forskning
MEDGRSAM4 Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisin og helsevitenskapleg forskning
MEDGRSAMESSA Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisin og helsevitenskapleg forskning essay
MEDGRUNN Grunnkurs klinikk
MEDHUD Hud- og veneriske sjukdomar
MEDIND1 Indremedisin blokk 1
MEDIND2 Indremedisin blokk 2
MEDIND3 Indremedisin blokk 3
MEDIND4-A Indremedisin blokk 4
MEDIND4-B Indremedisin blokk 4
MEDINTH Kurs i internasjonal helse
MEDKIR1 Kirurgi blokk 1
MEDKIR2 Kirurgi blokk 2
MEDKIR3 Kirurgi blokk 3
MEDKIR4 Kirurgi blokk 4
MEDKLS Klinisk statistikk, etikk og vitskapsteori
MEDKLS-B Klinisk statistikk, etikk og vitskapsteori
MEDKVAL1 Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forsking
MEDKVFORSK Fordjuping i kvalitative forskningsmetodar
MEDKVFORSK2 Kvalitative forskningsmetoder - fordjuping i analysemetoder og tradisjonar
MEDMBI Medisinsk mikrobiologi og immunologi
MEDMBK Medisinsk biokjemi
MEDMET1 Grunnkurs i medisinsk og helsefagleg forsking
MEDNEV Nevrologi
MEDOD1 Første semester medisin- og odontologistudiet
MEDOD2 Andre semester medisin- og odontologistudiet
MEDONK Onkologi-A-kull
MEDONK-B Onkologi-B-kull
MEDPAT1 Patologi del 1
MEDPAT-A Patologi, A-kull
MEDPAT-B Patologi, B-kull
MEDPED Pediatri
MEDPRI Etikk og prioriteringar i global helse
MEDPSY Psykiatri
MEDRAD Radiologi
MEDRET-A Rettsmedisin
MEDRET-B Rettsmedisin
MEDREV Revmatologi-A-kull
MEDREV-B Revmatologi-B-kull
MEDSAM Samfunnsmedisin
MEDSEFAS Alders- og sjukeheimsmedisin
MEDSTA Medisinsk statistikk
MEDSTA2 Regresjonsmodellar i medisinsk forsking
MEDSTAT3 Analyse av longitudinelle data med Stata
MEDSTATA Medisinsk Statistikk med Stata
MEDSYKVIT Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Pierre Bourdieu si forståing, metodologiske refleksjoner og p
MEDSYKVIT2 Livshistorieforsking og kvalitative intervju med fokus på Francine Muel-Dreyfus si metodologiske tilnærming
MEDTRYGD Trygdemedisin/ reseptlære
MEDTRYGD-B Trygdemedisin/ reseptlære
MEDØNH Øyre-nase-halssjukdomar
MEDØYE Augesjukdomar
MEIBM900 Midtveisevaluering ph.d. IBM
MEIGS900 Midtveisevaluering ph.d. IGS
MEIKO900 Midtveisevaluering ph.d. IKO
MEK1900 Midtveisevaluering ph.d. K1
MEK2900 Midtveisevaluering ph.d. K2
MET102 Samfunnsvitskapleg metode
METMAU660 Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring
MEVI100 Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon
MEVI101 Medier: institusjonar og historie
MEVI102 Mediepublikum
MEVI103 Medietekster: teori og analyse
MEVI104 Medier, representasjon og identitet
MEVI111 An Introduction to the Norwegian Media System in a Global Context
MEVI153 Dokumentar og reportasje
MEVI165 Reportasjejournalistikk
MEVI167 Metode og etikk
MEVI168 Nyheitsjournalistikk
MEVI203 Medieretorikk
MEVI203B Medieretorikk - bacheloroppgåve
MEVI221 Medieinstitusjonar: Marknad og demokrati
MEVI221B Medieinstitusjonar: Marknad og demokrati - bacheloroppgåve
MEVI222 Mediebruk og meiningsdanning
MEVI222B Mediebruk og meiningsdanning - bacheloroppgåve
MEVI223 Visuelle media
MEVI223B Visuelle media- bacheloroppgåve
MEVI224 Medieteknologi og samfunn
MEVI224B Medieteknologi og samfunn - bacheloroppgåve
MEVI250 Bacheloroppgåve i film- og tv-produksjon
MEVI254 Manusutvikling og spesialisering
MEVI260 Bacheloroppgåve i journalistikk
MEVI261 Praksis i medie- eller informasjonsverksemd
MEVI264 Praksisførebuing
MEVI307 Visual Rhetorics
MEVI310 Medier, kommunikasjon og globalisering
MEVI314 Journalistikk, historie, sosiologi
MEVI315B Medieøkonomi
MEVI317 Journalistiske felt
MEVI317-B Journalistiske felt: Celebritetskultur og journalistikk
MEVI319 Sport, medier og journalistikk
MEVI321 Filmteori
MEVI325 Publikumsstudier og resepsjonsanalyse
MEVI326 Filmanalyse
MEVI328 Medieestetikk: Teori og analyse
MEVI332 Barn og medier
MEVI333 Kulturjournalistikk og kunstkritikk
MEVI334 Publikumsstudium og resepsjonsanalyse
MEVI345 Computer Game Studies
MEVI347 Demokratisk kultur
MEVI348 Critical Perspectives on Big Data
MEVI349 Strategisk kommunikasjon
MEVI350 Masteroppgåve i medievitskap
MID102 Urbane topografiar og nettverk 700-1600 - arkeologiske og historiske perspektiver
MNF110 Miljø, klima og menneskets historie
MNF115 Naturfagleg perspektiv på berekraftig utvikling
MNF130 Diskrete strukturar
MNF170 Risikobasert HMS-styring
MNF170-F Risikobasert HMS-styring
MNF201 Vitenskap i vår tid
MNF262 Grunnkurs i bildebehandling og visualisering
MNF400 Kunnskapsformidling
MNF990 Vitenskapsteori med etikk
MOB102 Arkivkunnskap og feltarbeid
MOB103 Musikklære og musikkteknologi I
MOB104 Folkemusikkteori
MOB105 Tradisjonskunnskap 1
MOB106 Musikkteori folkemusikk 1
MOB107 Tradisjonskunnskap 2
MOB108 Musikkteori folkemusikk 2
MOB109 Hardingfelebygging 1
MOB110 Felemakarhistorie
MOB120 Folkemusikkutøving 1
MOB121 Folkemusikkutøving 2
MOB201 Utøving II
MOB202 Musikklære og musikkteknologi II
MOB203 Stil, sjanger og tradisjon
MOB204 Utøving tilleggsemne
MOB205 Folkemusikkarrangering og samspel
MOB206 Musikkformidling for tradisjonsmusikk
MOB207 Bi-instrument for tradisjonsmusikk
MOB208 Hardingfelebygging 2
MOB209 Hardingfeledekor 1
MOB210 Hardingfelebygging 3
MOB211 Hardingfeledekor 2
MOB230 Folkemusikkutøving 3
MOB231 Folkemusikkutøving 4
MOB301 Folk Music Theory and Practice
MOB350 Instrumental Studies and Ensemble
MOBINT301 Nordic Folk Music for Exchange Students
MOFPHD900 Avhandling ph.d.
MOL100 Innføring i molekylærbiologi
MOL200 Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering
MOL201 Molekylær cellebiologi
MOL203 Genstruktur og -funksjon
MOL204 Anvendt bioinformatikk
MOL210 Lipidbiokjemi: Frå kjemi til sjukdom
MOL213 Utviklingsgenetikk
MOL215 Tumorbiologi
MOL217 Anvendt Bioinformatikk II
MOL221 Eksperimentell molekylærbiologi I
MOL222 Eksperimentell molekylærbiologi II
MOL231 Prosjektoppgåve i molekylærbiologi
MOL270 Bioetikk
MOL300 Praktisk molekylærbiologi
MOL301 Biomolekyl
MOL310 Strukturell Molekylærbiologi
MOL320 Avanserte metodar i biokjemi
MOL399 Masteroppgåve i molekylærbiologi
MUDI201 Musikkdidaktikk 1
MUDI202 Musikkdidaktikk 2
MUF101 Musikk, kultur, samfunn
MUF202 Improvisasjon
MUF203 Folkemusikkutøving
MUG105 Music in World Cultures
MUG107 Musikkteori I
MUG110 Musikkteori I - jazz
MUG111 Musikkteori II - jazz
MUG112 Musikkteori fordjupning
MUG117 Musikkhistorie klassisk
MUG118 Musikkhistorie jazz
MUG119 Examen Facultatum, Akademisk skriving for Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon
MUG140 Hovudinstrument klassisk 1
MUG141 Hovudinstrument klassisk 2
MUG142 Hovudinstrument jazz 1
MUG143 Hovudinstrument jazz 2
MUG144 Hovuddisiplin komposisjon 1
MUG145 Hovuddisiplin komposisjon 2
MUG146 Hovuddisiplin komposisjon 1, Variant B
MUG147 Hovuddisiplin komposisjon 2, variant B
MUG150 Utøvande støttedisiplin, bruksklaver, notebasert
MUG151 Utøvande støttedisiplin, bruksinstrument, akkordbasert
MUG152 Utøvande støttedisiplin, klassisk klaver
MUG153 Utøvande støttedisiplin, trommer/rytmikk
MUG160 Utøvande støttedisiplin, ensembleleiing
MUPED201 Pedagogikk 1
MUPED202 Pedagogikk 2
MUPRA201 Praksisopplæring 1: Kulturskolepraksis
MUPRA202 Praksisopplæring 2: Grunnskolepraksis
MUPRA203 Praksisopplæring 3: Videregåande opplæring
MUPRA204 Praksisopplæring 4: Ensemblepraksis
MUSE620 Å forske i og på museum
MUSE621 Vitskapleg publisering for museumstilsette
MUTP101 Innføring i musikkterapi
MUTP102 Musikkterapeutisk bruksmusikk
MUTP111 Musikk og hjerne
MUTP200 Hovedinstrument musikkterapi
MUTP201 Musikkterapi i pedagogiske kontekstar
MUTP202 Samfunnsmusikkterapi
MUTP203 Musikkterapeutisk samspel
MUTP204 Musikkterapi fordjupning
MUTP301 Musikkterapi i habilitering og medisinske kontekstar
MUTP302 Musikkterapeutisk improvisasjon
MUTP303 Musikkterapeutisk profesjonskunnskap
MUTP304 Musikkterapi i psykisk helse- og rusarbeid og eldreomsorg
MUTP311 Musikkterapiteori
MUTP312 Musikkterapeutisk forskingsmetode
MUTP334 Klinisk musikkterapi 2
MUTP350 Masteroppgåve i musikkterapi
MUTP360 Masteroppgåve i musikkterapi
MUTP661 Vidareutdanning for musikkterapeutar i eldreomsorg
MUV211 Ensembleleiing korps
MUV214 Ensemblefordjupning/Kammermusikk I
MUV215 Ensemblefordjupning/Kammermusikk II
MUV221 Musikkformidling
MUV225 Akkompagnement I
MUV226 Akkompagnement II
MUV227 Bi-instrument A
MUV228 Bi-instrument B
MUV229 Bi-instrument påbygging
MUV230 Hovudinstrument klassisk 3
MUV231 Hovudinstrument klassisk 4
MUV232 Hovudinstrument jazz 3
MUV233 Hovudinstrument jazz 4
MUV234 Hovuddisiplin komposisjon 3
MUV235 Hovuddisiplin komposisjon 4
MUV242 Barokkmusikkens historie og idégrunnlag
MUV243 Musikkdramatikk
MUV244 Samtidsmusikk
MUV245 Musikkdramatikk påbygging
MUV246 Tidleg musikk, ensemble I
MUV247 Tidleg musikk, ensemble II
MUV248 Tidleg musikk, ensemble III
MUV271 Liturgikk og hymnologi
MUV272 Liturgisk orgelspel
MUV273 Korleiing
MUV275 Liturgisk improvisasjon
MUV276 Arrangering/Instrumentasjon
MUV277 Kontrapunkt/Generalbass
MUV280 Popular Music Studies
MUV281 Nyare komposisjonsteknikkar, for utøvarar
MUV282 Musikkhistorie fordjupning
MUV290 Hovudinstrument klassisk 3
MUV291 Hovudinstrument klassisk 4
MUV292 Hovudinstrument jazz 3
MUV293 Hovudinstrument jazz 4
MUV294 Hovuddisiplin komposisjon 3
MUV295 Hovuddisiplin komposisjon 4
MUV296 Utøvande støttedisiplin, profesjonskunnskap
MUV297 Utøvande støttedisiplin, kritisk refleksjon og formidling
MUV301 Musikalsk refleksjon I
MUV302 Musikalsk refleksjon II
MUV310 Konsertframføring I
MUV311 Konsertframføring II
MUV315 Spesialemne I for komponistar
MUV316 Spesialemne II for komponistar
MUV350 Masteroppgåve
MUV351 Musikalsk fordjupningsemne
MUV352 Mastereksamen i utøving eller komposisjon
MVK101 Musikkproduksjon
MVK102 Å skrive om musikk
MVK103 Musikk og identitet
MVK104 Griegstudier
MVK105 Innføring i norsk folkemusikk
MVK110 Hovudinstrument musikkvitskap
MVK230 Russian Music: Concert Hall to Dance Club
MVK250 Bacheloroppgåve i musikkvitskap
NANO100 Perspektiv i nanovitskap og -teknologi
NANO161 Innføring i nanoteknologi og -instrumentering
NANO244 Material- og nanokjemi
NANO300 Seminar i nanovitskap
NANO310 Nanoetikk
NANO399 Masteroppgåve i nanovitskap
NATDID201 Naturfagdidaktikk I
NATDID201-P Naturfagsdidaktikk 1
NATDID202 Naturfagdidaktikk II
NATDID202-P Naturfagsdidaktikk 2
NATDID203-P Naturfagsdidaktikk 3
NATDID210 Læring i naturfaga
NATDID211 Kvalitet i naturfagsundervisninga
NEU201 Nevroestetikk
NODI101 Nordisk fagdidaktikk
NODI111 Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning
NODI201 Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning
NODI302 Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning
NOFI100 Innføring i nordiskstudiet med vekt på norrøn filologi
NOFI101 Norrønt språk
NOFI106 Norrøn mytologi
NOFI107 Norrøn litteratur og kultur
NOFI108 Unormaliserte norrøne tekstar
NOFI109 Norrøn dikting
NOFI110 Norrøn skriftkultur
NOFI112 Norrøn litteratur i omsetjing
NOFI210 Norrøn filologi særemne
NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgåve
NOFI300 Norrøn filologi spesialisert emne I
NOFI302 Norrøn filologi spesialisert emne II
NOFI303 Norrøn filologi spesialisert emne III
NOFI304 Norrøn filologi spesialisert emne IV
NOFI350 Norrøn filologi masteroppgåve
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900
NOLI102-F Nordisk: Litteratur etter 1900 (Fjernord)
NOLI103 Nordisk: Den eldre litteraturen
NOLI103-F Nordisk: Den eldre litteraturen (Fjernord)
NOLI103-L Nordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning
NOLI210-L Litterær analyse og teori for integrert lektorutdanning
NOLI211 Nordisk: Litterært fordypningsemne C
NOLI212 Nordisk: Litterært fordypningsemne D
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI251 Nordisk: Litterært fordypningsemne A
NOLI252 Nordisk: Litterært fordypningsemne B
NOLI311 Nordisk: Litterært masteremne C
NOLI312 Nordisk: Litterært masteremne D
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B
NOLING221 Nordisk: Språkleg variasjon og endring
NOLISP100 Nordisk: Innføring i nordiskstudiet
NOLISP302 Nordisk: Prosjektutvikling
NOLISP303 Nordisk: Individuelt særemne
NOLISP350 Mastergradsoppgåve i nordisk
NOM Medisinsk nomenklaturlære
NORAN101 Norsk språk som andrespråk
NORAN101-F Norsk språk som andrespråk (fjernstudium)
NORAN104 Andrespråkslæring og -undervising
NORAN104-F Andrespråkslæring og -undervising (fjernstudium)
NORAN107 Fleirspråklegheit i sosiolingvistisk perspektiv
NORAN109 Testing og vurdering av språkferdigheiter
NORAN115 Litteratur og tekst i eit andrespråksperspektiv
NORAN120 Innføring i nordiskstudiet med vekt på norsk som andrespråk
NORAN250 Andrespråkslingvistikk med bacheloroppgåve
NORAN251-L Andrespråkslæring og -undervisning for integrert lektorutdanning
NORAN320 Særemne i norsk som andrespråk
NORDKURS Nordisk sommarkurs i norsk språk og litteratur
NORHEART901 Hjerteavbilding i forskning
NORMAU641 Språkkunnskap for erfaringsbasert master i undervisning
NORMAU642 Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning
NORMAU643 Norsk fagdidaktikk for master i undervisning
NORMAU650 Erfaringsbasert masteroppgåve i undervisning med fordjupning i norsk
NORMAU651 Fellesemne: Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling
NORSK621 Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståing
NORSK622 Norsk 1, modul B. Nordisk språk 1: Moderne språk
NORSK623 Norsk 2, modul A. Nordisk språk 2: Språkhistorie og talemål
NORSK624 Norsk 2, modul B. Nordisk litteratur 2: Teksthistorie og kulturutvikling
NORSKU-02 Sommarkurs i norsk språk og kultur, trinn 2
NORSKU-03 Sommarkurs i norsk språk og kultur, trinn 3
NORSKU-04 Sommarkurs i norsk språk og kultur, trinn 4
NOR-U01 Introduksjonskurs i norsk
NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for framanddspråklege studentar, trinn 1
NOR-U12/ Kurs i norsk språk og kultur for framanddspråklege studentar, trinn 1+2
NOR-U1-INT Intensive Norwegian Language Course
NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 2
NOR-U23/ Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 2+3
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 3
NOR-U4 Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 4
NOR-U603 Nettbasert kurs i norsk (bokmål) som andrespråk, trinn 3
NOR-UNN Nynorsk for utanlandske studentar
NOSP102 Nordisk: Moderne språk
NOSP102-F Nordisk: Moderne språk (Fjernord)
NOSP103 Nordisk: Språkhistorie og talemål
NOSP103-F Nordisk: Språkhistorie og talemål (Fjernord)
NOSP103-L Nordisk: Språkhistorie og talemål for integrert lektorutdanning
NOSP210 Nordisk: Språkbruksanalyse
NOSP210-L Nordisk: Språkbruksanalyse
NOSP212 Nordisk: Språkleg fordjupingsemne
NOSP214 Nordisk: Språk i Norden
NOSP221 Nordisk: Språkleg variasjon og endring
NOSP222 Nordisk: Namnegransking
NOSP225 Nordisk: Grammatikk og semantikk
NOSP250 Nordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgåve
NOSP251 Nordisk: Språklig variasjon og endring med bacheloroppgåve
NOSP252 Nordisk: Namnegransking med bacheloroppgåve
NOSP254 Nordisk: Språk i Norden med bacheloroppgåve
NOSP255 Nordisk: Grammatikk og semantikk med bacheloroppgåve
NOSP310 Nordisk: Språkbruksanalyse
NOSP312 Nordisk: Språkleg masteremne
NOSP314 Nordisk: Språk i Norden
NOSP321 Nordisk: Språkleg variasjon og endring
NOSP322 Nordisk: Namnegransking
NOSP325 Nordisk: Grammatikk og semantikk
NU399 Masteroppgåve i ernæring
NUCLI351 Klinisk ernæring del 1
NUCLI352 Klinisk ernæring del 2
NUCLI353 Klinisk ernæring del 3
NUCLI355 Pasientkommunikasjon
NUCLI361 Proteiner, peptider og aminosyrer - biokjemi og metabolisme
NUCLI362 Genetic disorders in nutrient metabolism
NUCLI364 Lipid - biokjemi og metabolisme
NUCLI395 Masteroppgåve for klinisk ernæring
NUHUM395 Masteroppgåve i human ernæring
NUTR110 Seminar i ernæring 1
NUTR111 Seminar i ernæring 2
NUTR115 Ernæringsbiokjemi
NUTR120 Analysemetoder i ernæring
NUTR150 Matvarekunnskap
NUTR207 Hovud- og mikronæringsstoff
NUTR210 Seminar i ernæring 3
NUTR220 Ernæringens politikk og forvaltning
NUTR230 Metodar i ernæringsforsking
NUTR240 Livsstil og livsløp
NUTR240A Livsstil og livsløp
NUTR240B Livsstil og livsløp
NUTR251 Hospitering
NUTR295 Bacheloroppgåve
NUTR300 Human ernæring - Hovudnæringsstoff
NUTR301 Human ernæring - Mikronæringsstoff
NUTR302A Human ernæring - Fordøyelse
NUTR320 Ernæringsfagleg metodikk
NUTR321 Ernæringsfagleg metodikk
NUTR330 Avansert forskingsmetodikk i ernæringsvitskap
NUTRANA Menneskets anatomi
NUTRFYS Menneskets fysiologi
NUTR-INF Innføring i klinisk ernæring
OD1ANA Anatomi
OD1FYS Menneskets fysiologi
OD1INTRO Introduksjonskurs i odontologiske fag
OD1ORBI1 Oral biologi del 1
OD1ORBI2 Oral biologi del 2
OD2BIM Biomaterialer
OD2FAR Farmakologi
OD2KLIFØR Klinisk innføringskurs
OD2MIKR Mikrobiologi
OD2PATI Generell patologi og immunologi
OD2PROP1 Propedeutikk del 1: Kariologi
OD2PROP2 Propedeutikk del 2: Protetikk
OD2RØN Odontologisk røntgendiagnostikk
OD3ALM Allmennodontologi
OD3END-K3 Endodonti; propedeutikk
OD3END-K4 Endodonti + godkjent klinikk
OD3KAR-K3 Kariologi + godkjent klinikk tredje studieår
OD3KAR-K4 Karologi + godkjent klinikk fjerde studieår
OD3KJE Kjeveortopedi
OD3KOS-H5 Kjeve- og slimhinnelidingar høst femte studiår
OD3KOS-K4 Kjeve- og slimhinnelidingar fjerde studiår
OD3KOS-V5 Kjeve- og slimhinnelidingar vår femte studiår
OD3PASM Pasientmottak
OD3PED-K4 Pedodonti fjerde studieår
OD3PED-K5 Pedodonti femte studieår
OD3PER-K3 Periodonti + godkjent klinikk tredje studieår
OD3PER-K4 Periodonti + godkjent klinikk fjerde studieår
OD3PRA Rapport praksisstudie (integrert masteroppgåve)
OD3PRO-K3 Protetikk + godkjent klinikk tredje studieår
OD3PRO-K4 Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år
OD3PROSJ Prosjektoppgåve/masteroppgåve
OD3RØN Kjeve- og ansiktsradiologi
OD3SAM Samfunnsodontologi
ODBIO901 Oral biologi
ODO-BIOMA06 Teoretisk støttekurs i odontologiske biomaterialer for den odontologiske vidareutdanninga
ODO-EMBR06 Embryologi for den odontologiske vidareutdanninga
ODO-FARM06 Klinisk farmakologi
ODO-FORSK06 Kurs i forskningsmetode
ODO-GEN06 Genetikk for den odontologiske spesialistutdanningen
ODO-GENPA06 Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen
ODO-KP-SEM1 Klinisk praksis og seminar 1 semester på spes. utd
ODO-KP-SEM10 Klinisk praksis og seminar Kirurgi, 10. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM1E Klinisk praksis og seminar 1.-4. semester på spes. utd. Kjeveortopedi
ODO-KP-SEM2 Klinisk praksis og seminar 2. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM3A Klinisk praksis og seminar Endodonti, 3. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM3B Klinisk praksis og seminar Periodonti, 3. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM3C Klinisk praksis og seminar Protetikk, 3. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM3D Klinisk praksis og seminar Kirurgi, 3. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM4A Klinisk praksis og seminar Endodonti, 4. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM4B Klinisk praksis og seminar Periodonti, 4. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM4C Klinisk praksis og seminar Protetikk, 4. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM4D Klinisk praksis og seminar Kirurgi, 4. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM5A Klinisk praksis og seminar Endodonti, 5. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM5B Klinisk praksis og seminar Periodonti, 5. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM5C Klinisk praksis og seminar Protetikk, 5. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM5D Klinisk praksis og seminar Kirurgi, 5. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM5E Klinisk praksis og seminar Kjeveortopedi, 5. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM6A Klinisk praksis og seminar Endodonti, 6. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM6B Klinisk praksis og seminar Periodonti, 6. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM6C Klinisk praksis og seminar Protetikk, 6. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM6D Klinisk praksis og seminar Kirurgi, 6. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM6E Klinisk praksis og seminar Kjeveortopedi, 6. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM7D Klinisk praksis og seminar Kirurgi, 7. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM8D Klinisk praksis og seminar Kirurgi, 8. semester på spes. utd.
ODO-KP-SEM9D Klinisk praksis og seminar Kirurgi, 9. semester på spes. utd.
ODO-MACR06 Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning
ODO-MAOR M.Phil. in Oral Sciences - Thesis
ODO-MICR06 Mikrobiologi, immunologi og virologi
ODO-ORPAT06 Oral patologi for den odontologiske viderutdanninga
ODO-RØNT106 Kurs i røntgen 1
ODO-SPES.EKS Spesialeksamen i odontologi
ODO-STAT106 Generell statistikk
ODO-STAT206 Anvendt statistikk for den odontologiske videreutdanning
PED100 Innføring i pedagogikk
PED111 Pedagogisk filosofi
PED112 Pedagogiske perspektiv på læring
PED114 Utdanning i eit samfunn i endring
PED211 Læring og pedagogiske prosessar
PED212 Bacheloroppgåve i pedagogikk
PED311 Pedagogisk filosofi
PED312 Forskingsmetode
PED313 Kunnskap og kunnskapsprosessar
PED314 Fordjuping og prosjektplan
PED321 Pedagogisk filosofi, IKT
PED322 Forskningsmetode, IKT
PED323 Kunnskap og kunnskapsprosessar, IKT
PED324 Fordjuping og prosjektplan, IKT
PED395 Masteroppgåve i pedagogikk
PED396 Masteroppgåve i pedagogikk IKT
PED600 Rettleiing som profesjonell utvikling for lærarar
PED641 Mentorutdanning - Rettleiing av nye lærarar
PED661 Skuleleiing
PEDA101 Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester
PEDA102 Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester
PEDA113 Læringsmiljø: Organisering og leiing
PEDA114 Læraren sin profesjonalitet og yrkesidentitet
PEDA120 Skulen og lærarrolla
PEDA121 Ulike vegar til læring
PHDJUR-G Grunnline for rettsvitskapleg metode
PHDJUR-P Perspektivlina: Retts- og vitskapsteori, etikk, rettsleg pluralisme og perspektivfag
PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære
PHYS102 Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk
PHYS109 Innføring i astrofysikk
PHYS111 Mekanikk 1
PHYS112 Elektromagnetisme og optikk
PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk
PHYS114 Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk
PHYS116 Signal- og systemanalyse
PHYS117 Prosjektoppgåve i fysikk
PHYS118 Moderne fysikk I
PHYS119 Moderne fysikk II
PHYS201 Kvantemekanikk
PHYS203 Relativistisk kvantemekanikk og feltteori
PHYS205 Elektromagnetisme
PHYS206 Statistisk fysikk og termodynamikk
PHYS208 Faststoffysikk
PHYS210 Grunnlagsproblem i fysikk
PHYS212 Fysikk i medisinsk diagnostikk
PHYS213 Medisinsk fysikk i stråleterapi
PHYS222 Analog integrert kretsteknologi
PHYS223 Digital integrert kretsteknologi
PHYS225 Måleteknologi
PHYS231 Strålingsfysikk
PHYS232 Eksperimentelle metodar i kjerne -og partikkelfysikk
PHYS241 Kjerne- og partikkelfysikk
PHYS251 Det nære verdensrommet
PHYS252 Eksperimentelle metodar i romfysikk
PHYS261 Atomfysikk og fysikalsk optikk
PHYS263 Laboratoriekurs i optikk
PHYS264 Miljøoptikk og transport av lys og partikler
PHYS271 Akustikk
PHYS272 Akustiske transdusere
PHYS291 Databehandling i fysikk
PHYS301 Generell relativitetsteori
PHYS303 Relativistisk kvantemekanikk og feltteori
PHYS321 Datamaskinassistert konstruksjon og produksjon av elektronikk
PHYS325 Signal- og kommunikasjonsteori
PHYS327 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering
PHYS328 Utvalde emne innan måleteknologi
PHYS333 Relativistisk tungionefysikk
PHYS335 Tungionefysikk ved middels og høge energier
PHYS341 Utvalde emne i eksperimentell partikkelfysikk
PHYS342 Kvantefeltteori
PHYS343 Kvark- og leptonfysikk
PHYS350 Romplasmafysikk
PHYS352 Utvalde emne i ionosfærefysikk
PHYS371 Utvalde emne i undervannsakustikk
PHYS372 Utvalde emne i ikkelineær akustikk
PHYS373 Akustiske målesystem
PHYS374 Teoretisk akustikk
PHYS391 Datasystem for eksperimentalfysikk
PHYS399 Masteroppgåve i fysikk
PHYS399K Masteroppgåve i fysikk
PHYSDID200 Fysikkdidaktikk
PHYSDID200-P Fysikkdidaktikk
POLECON100 Examen facultatum - Innføring i politisk økonomi
POLECON200 Styring og reformer i offentlig sektor
POLECON250 Bacheloroppgåve i politisk økonomi
POLØK250 Bacheloroppgåve i politisk økonomi
PPUPRA101 Praksisperiode 1
PPUPRA102 Praksisperiode 2
PRAKTINF Praktisk informasjonsarbeid
PRO399 Masteroppgåve i prosessteknologi
PROPSY301 Profesjonsforberedelse
PROPSY301A Profesjonsforberedelse 1
PROPSY301B Profesjonsforberedelse 2
PROPSY301C Profesjonsforberedelse 3
PROPSY302 Utviklingspsykologi
PROPSY303 Biologisk psykologi
PROPSY304 Kognitiv nevrovitenskap
PROPSY305 Kognitiv psykologi
PROPSY306 Klinisk nevropsykologi
PROPSY307 Skole- og opplæringspsykologi
PROPSY308 Personlighetspsykologi
PROPSY309 Sosialpsykologi
PROPSY310 Kultur, helse og utvikling
PROPSY311 Innføring i psykologisk kartlegging og behandling
PROPSY312 Anvendelse av modeller for psykologisk behandling
PROPSY313 Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder
PROPSY314 Intern klinisk-psykologisk praksis
PROPSY315 Samfunnspsykologi
PROPSY316 Ekstern fordypningspraksis
PROPSY317 Hovudoppgåve psykologprogrammet
PS901 Forskingsdesign, metode, etikk og vitskapsteori
PS902 Formidling (stipendiatsamling)
PS904 Midtveisevaluering
PS905 Formidling
PS911 Psykoterapiforsking
PS912 The Many Faces of Leadership and Followership, and Their Applicability in the Academic Arena
PS913 Introduction to Structural Equation Modeling using AMOS
PSANA101 Innføring psykoanalyse
PSANA201 Identitet, kjønn og sjølv i moderne psykoanalysar
PSYCH301 Quantitative Methods
PSYCH302A Developmental Psychology
PSYCH302B Term Paper, Developmental Psychology
PSYCH303 Medical Health Psychology
PSYCH304A Cognitive Neuroscience
PSYCH304B Term Paper, Cognitive Neuroscience
PSYCH305A Cognitive Psychology
PSYCH305B Term Paper, Cognitive Psychology
PSYCH310A Culture, Positive Development and Health
PSYK001 Innføring i psykologi, psykologien si historie og vitskapsteori
PSYK100 Innføring i psykologi
PSYK101 Generell psykologi 1
PSYK102 Generell psykologi 2
PSYK106 Personalpsykologi
PSYK109 Motivasjonspsykologi
PSYK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi
PSYK111 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi
PSYK112 Sosial- og personlegdomspsykologi
PSYK113 Innføring i metode
PSYK120 Biologisk og kognitiv psykologi
PSYK140 Åtferd, helse og ernæring
PSYK200 Leiingspsykologi
PSYK201 Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
PSYK202 Metode
PSYK202A Psykologiske forskingsmetodar A
PSYK202B Psykologiske forskningsmetoder B
PSYK202C Statistikk (SPSS)
PSYK207 Læring og atferdspsykologi
PSYK208 Affekt og kognisjon
PSYK250 Bacheloroppgåve i generell psykologi
PSYK2M Psykologi 2.avd.- muntlig eksamen i kasusanalyse
PSYK2S Psykologi 2.avd.- teoretisk-tematisk kunnskap (8 dagers skriftleg eksamen)
PSYK300 Psykologstudiet - hovudoppgåve
PSYK302A Klinisk bruk av hypnose
PSYK302G Fordjupingskurs i kultur og psykopatologi; mental helse i eit krysskulturelt perspektiv.
PSYK302I In-Depth Study: Developmental Psychology
PSYK309 Kvalitetsutvikling i helsetjenesten
PSYK374S Mindfulness i klinisk praksis
PSYK374U Kliniske metodar for sorg og traume
PSYK383 Førebyggjande samfunnspsykologi
PSYK640 Operativ psykologi 1
PSYK642 Sorgutdanning
PTEK100 Introduksjon til petroleum- og prosessteknologi
PTEK202 Fluidmekanikk og varmeoverføring
PTEK203 Masseoverføring og faselikevekter
PTEK205 Numeriske metodar for prosessteknologi
PTEK211 Grunnleggjande reservoarfysikk
PTEK212 Reservoarteknikk I
PTEK213 Reservoarteknikk II
PTEK214 Eksperimentelle metodar i reservoarfysikk
PTEK218 Bergartsfysikk
PTEK226 Prosess- og miljøkjemometri
PTEK231 Olje/gass prosessering
PTEK232 Naturgasshydrat: Fundamentale aspekter og praktiske implikasjoner
PTEK241 Introduksjon til fleirfasesystem
PTEK250 Eksplosjonsfarar i prosessindustrien
PTEK251 Risikoanalyse - metodar og anvendelse
PTEK251-F Risikoanalyse - metodar og anvendelse
PTEK252 Forbrenningsfysikk
PTEK311 Integrerte operasjonar innan boring og produksjon
PTEK312 Utvalde emne i petroleumsteknologi
PTEK313 Reservoarkarakterisering og utvinningsteknikk
PTEK354 Støveksplosjonar i prosessindustrien 1
PTEK399 Masteroppgåve i petroleumsteknologi
QAL399 Master thesis in Quality in the Analytical Laboratory
QAL399B Master thesis in Quality in the Analytical Laboratory
RAB331 Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør. Fagspesifikk del: Spesialpensum - 5 studiepoeng.
RAB332 Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør. Fagspesifikk del: Spesialpensum - 10 studiepoeng.
RAB333 Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør
RAB334 Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør
RAB395 Masteroppgåve for radiograf/bioingeniør
RABD395 Masteroppgåve for radiograf/bioingeniør
REG302 Natur og kulturmiljøforvaltning
REG303 Forvaltningsrett
REG307 Fordjupning i region og regionalisering
REG311 Prosjektskildring
REG350 Region og regionalisering, mastergradsoppgåve
REG350AHKR60 Region og regionalisering, mastergradsoppgåve
REG350GEO60 Region og regionalisering, mastergradsoppgåve
RELDI111 Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning
RELDI112 Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning
RELV100 Religion, kultur og samfunn
RELV101 Kva er religionsvitskap
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam
RELV103 Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar
RELV103L Hinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga
RELV105 Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion
RELV202 Spesialiseringsemne
RELV202SEM Spesialiseringsemne med semesteroppgåve
RELV210 Utvalde tema i religionsvitskap. Veiledede studier med semesteroppgåve
RELV212 Religion, evolusjon og kognisjon
RELV213 Religion og vitskap
RELV221 Nyreligiøsitet
RELV222 Religionar i antikken
RELV223 Buddhisme og jainisme
RELV224 Hinduisme
RELV227 Religion og menneskerettar
RELV230 Religion og media
RELV231 Religion og turisme
RELV232 Verdsfilosofiar
RELV233 Religion og kunst
RELV234 Religion og musikk
RELV235 Islam og muslimars religion
RELV301 Religionsvitskapleg teori
RELV302 Spesialiseringsemne
RELV302SEM Spesialiseringsemne med semesteroppgåve
RELV303FELT Religionsvitenskap: Frie studiepoeng (feltarbeid)
RELV303MUNT Religionsvitenskap: Frie studiepoeng (munnleg)
RELV303SEM Religionsvitenskap: Frie studiepoeng (semesteroppgåve)
RELV306 Religionsvitskaplege forskingsmetodar
RELV310 Utvalde tema i religionsvitskap. Veiledede studier med semesteroppgåve
RELV313 Religion og vitskap
RELV321 Nyreligiøsitet
RELV322 Religionar i antikken
RELV323 Buddhisme og jainisme
RELV324 Hinduisme
RELV326 Norsk kristendom
RELV327 Religion og menneskerettar
RELV330 Religion og media
RELV331 Religion and Tourism
RELV332 Verdsfilosofiar
RELV333 Religion og kunst
RELV334 Religion og musikk
RELV335 Islam og muslimars religion
RELV350 Religionsvitskap mastergradsoppgåve
RELVI250 Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap
RET101 Retorikk
RET102 Klassisk retorikk
RET205 Nordisk retorikk
RET206 Litteraturvitskapleg retorikk
RET208 Praktisk argumentasjon
RET209 Interkulturell kommunikasjon
RET255 Nordisk retorikk med bacheloroppgåve
RET256 Litteraturvitskapleg retorikk med bacheloroppgåve
RRE301 Religion and society in the ancient world
RRE303 Thesis Colloquium
RRE305 Gnostiske tekstar på koptisk
RRE306 Quran
RRE307 The Study of Ancient Religions
RRE340 Religious Roots of Europe Master`s Thesis
RUS100 Grunnkurs i skriftleg og munnleg russisk
RUS111 Russisk grammatikk (1) og skriftleg russisk (1)
RUS111SP Sumarkurs i russisk språk
RUS112 Russisk kultur, tekst og tale
RUS113 Russisk grammatikk (2) og Skriftleg russisk (2)
RUS114 Russisk kultur (2) Tekst og tale (2)
RUS211 Russisk språkstruktur og skriftleg russisk
RUS252 Fordjupning i russisk litteratur og muntleg russisk med semesteroppgåve
RUS301 Russisk språkhistorie og språkstruktur
RUS302 Tekst og skriftleg russisk
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitskap
RUS304 Fordjuping i russisk litteraturvitskap
RUS305 Fordjuping i russisk språkvitskap
RUS350 Masteroppgåve i russisk
SAMPOL100 Examen facultatum - Innføring i samanliknande politikk
SAMPOL103 Faglege tilnærmingsmåtar og ideologiar i studiet av politikk
SAMPOL105 Stats- og nasjonsbygging
SAMPOL106 Politiske institusjonar i etablerte demokrati
SAMPOL107 Politisk mobilisering
SAMPOL113 Praksis i samanliknande politikk
SAMPOL114 Praksis i samanliknande politikk - utland
SAMPOL115 Democracy and Democratization
SAMPOL120 Scandinavian Politics and Government
SAMPOL204 Varieties of Political Regimes: Latin America in Comparative Perspective
SAMPOL205 Regions, Federalism and EU Integration
SAMPOL206 Constitution-Making, Democracy and Development: Africa, Middle East and Comparative Perspectives
SAMPOL207 Citizenship: Theories and Policies
SAMPOL208 The Commercialization of Security in Peace and Conflict
SAMPOL209 Courts, Law and Politics
SAMPOL211 Islamist Movements and Contentious Politics in the Middle East
SAMPOL214 Political Economy
SAMPOL216 Labour market policies in comparative perspective
SAMPOL218 Constitution and Politics
SAMPOL260 Bacheloroppgåve i samanliknande politikk
SAMPOL270 American Government and Politics
SAMPOL290 Praksis i samanliknande politikk
SAMPOL291 Praksis i samanliknande politikk - utland
SAMPOL305 Multivariat dataanalyse
SAMPOL306 Masterseminar i samanliknande politikk
SAMPOL307 Komparative metodar
SAMPOL307-2 Komparative metodar
SAMPOL319 Democracy: Liberalism and Its Critics
SAMPOL321 Political Parties in the Post-Conflict State
SAMPOL323 Nye styringsformer i nordområda. Kva blir rolla til urfolka?
SAMPOL324 Politisk engasjement: Endringar og utfordringar
SAMPOL327 The Politics of Gender: Citizenship, representation and development
SAMPOL332 Vidaregåande regresjonsanalyse
SAMPOL350 Masteroppgåve
SAMPOL601 Internasjonal valobservasjon - vidareutdanningskurs
SAMPOL602 Kurs i Menneskerettighetsobservasjon
SAMPOL606 Demokratiassistanse og demokratisering
SAMPOL607 Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt
SAMPOL608 Organisering for samfunnssikkerheit og krisehandtering. Terrorisme og kamp mot terrorisme
SAMPOL609 Korrupsjonsgransking
SAMPOL650 Masteroppgave i demokratibygging
SAMPOL902 Effects of Lawfare: Courts and law as battlegrounds for social change
SANT100 Examen facultatum - Invitasjon til sosialantropologi
SANT102 Sosialt liv i globalt perspektiv
SANT103 Materialitet: miljø, stad og økonomi
SANT104 Kultur, meining og kommunikasjon
SANT105 Makt: uttrykk og løyning
SANT150 Akademisk skriving, teori og metode: antropologiske tilnærmingar
SANT215 Komparativ regional etnografi
SANT220 Anthropology, Intervention and Development
SANT240 Poverty, Welfare and Marginalisation: An Ethnographic Approach to Modern Urban Life
SANT260 Bacheloroppgåve
SANT280-10 Comparison: Foundations in anthropological theory and methodology
SANT280-11 The Frontier of Anthropological Research
SANT280-12 The Frontier of Anthropological Research
SANT280-9 Climate Change: Anthropological Perspectives and Ethnographic Glimpses
SANT301 Antropologisk kunnskapsproduksjon og etnografisk praksis
SANT302 Individuell prosjektutvikling
SANT303 Project Proposal and Methodology
SANT304 Introducing Anthropology and its Subjects: History, Poverty and Social Transformation
SANT307 Contested Resources: Ecological Anthropology in Global Perspective
SANT309 Conceptualizing Society: Applications of Anthropological Theory.
SANT320 Praktisk metodekurs: Antropologisk feltarbeid
SANT322 Anthropological Fieldwork
SANT350 Masteroppgåve
SANT355 Master's Thesis in Anthropology of Development
SANT903 Recent Theory in Anthropology: The Anthropology of Events. Riots, revolutions and Utopias
SAS1 Norwegian Language - Scandinavian Area Studies
SAS13 Norwegian Culture and History - Scandinavian Area Studies
SAS14 Norwegian Art, Theatre and Cultural Studies - Scandinavian Area Studies
SAS2A Scandinavian Literature - 19th Century - Scandinavian Area Studies
SAS2B Scandinavian Literature - 20th Century Scandinavian Area Studies
SAS8-GEO Scandinavian Area Studies - Geography: Environment and Society
SLAN600 Spansk innføringskurs
SLAN611 Spansk språk og omsetjing (fjernundervisning)
SLAN612 Latinamerikansk historie (fjernundervising)
SLAN613 Kultur og samfunn i Latin-Amerika (fjernundervisning)
SLAN614 Latinamerikansk litteratur (fjernundervising)
SLAN626 Kultur og samfunn i Spania, med vekt på munnleg kompetanse
SLAN640 Fordjupning i spansk språk
SLAN641 Fordjupning i latinamerikansk litteratur
SLAN642 Fordjupning i latinamerikansk kulturkunnskap
SOS100 Examen facultatum - Invitasjon til sosiologi
SOS101 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiv
SOS103 Samfunnsstrukturer i endring
SOS105 Arbeid under kapitalismen
SOS106 Økonomisk sosiologi
SOS108 Utdanning og samfunn
SOS109 Life courses in a Scandinavian welfare state
SOS110 Global Dynamics
SOS111 Familien i endring
SOS112 Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner
SOS113 Velferd og ulikhet
SOS115 Miljøsosiologi
SOS116 Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet
SOS117 Diverse Societies and International Migration
SOS201 Sosiologisk teori: Nyare perspektiv
SOS202 Bacheloroppgåve i sosiologi
SOS301 Sosiologisk analyse
SOS302 Sosiologiske teoritradisjonar
SOS303 Metode - statistisk analyse
SOS304 Metode -kvalitative tilnærmingar
SOS320 Velferd, ulikskap og livsløp
SOS321 Migrasjon, utvikling og miljø
SOS322 Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi
SOS340 Prosjektutvikling
SOS360 Masteroppgåva
SPANDI101 Fagdidaktikk i spansk for integrert lærarutdanning
SPANDI101H Fagdidaktikk i årsstudium i spansk for lærarstudentar
SPANDI111 Fagdidaktikk i spansk for Integrert lektorutdanning 2
SPANDI201H Fagdidaktikk i årsstudium i spansk for lærarstudentar
SPED100 Innføring i spesialpedagogikk
SPED101 Lingvistikk, fonetikk og språkutvikling
SPED102 Testteori, normalitet og variasjon i logopedi og spesialpedagogikk
SPED200 Profesjonsdanning - system, lovverk og etikk
SPED210 Flerkulturell og flerspråklig opplæring
SPED211 Lese- og skrivevanskar
SPED250 Bacheloroppgåve i spesialpedagogikk
SPLA100 Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium
SPLA100H Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium
SPLA104 Kultur og samfunn i Latin-Amerika
SPLA106 Spansk kulturkunnskap
SPLA106H Spansk kulturkunnskap
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA108 Latinamerikansk litteratur I
SPLA109 Latinamerikansk historie
SPLA117 Spansk grammatikk II
SPLA118 Latinamerikansk litteratur II
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika
SPLA119H Kultur og samfunn i Latin-Amerika
SPLA201 Fordjuping i spansk språk
SPLA202 Fordjuping i latinamerikansk litteratur
SPLA203 Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap
SPLA207 Fordjuping i latinamerikanske variantar av spansk grammatikk
SPLA208 Fordjuping i latinamerikansk litteratur
SPLA209 Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap
SPLA251 Fordjuping i spansk språk med bacheloroppgåve
SPLA252 Fordjuping i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgåve
SPLA253 Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgåve
SPLA257 Fordjuing i latinamerikanske variantar av spansk grammatikk med bacheloroppgåve
SPLA258 Fordjuping i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgåve
SPLA259 Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgåve
SPLA311 Teori og metode i spansk lingvistikk
SPLA312 Teori og metode i latinamerikansk litteraturvitskap
SPLA313 Teori og metode i latinamerikansk historie og kulturkunnskap
SPLA321 Spansk lingvistikk
SPLA322 Latinamerikansk litteratur
SPLA323 Latinamerikansk historie og kulturkunnskap
SPLA350 Mastergradsoppåve i spansk språk og latinamerikastudium
STAT101 Elementær statistikk
STAT110 Grunnkurs i statistikk
STAT111 Statistiske metodar
STAT200 Anvendt statistikk
STAT201 Generaliserte lineære modellar
STAT202 Biostatistikk
STAT210 Statistisk inferensteori
STAT211 Tidsrekkjer
STAT220 Stokastiske prosessar
STAT221 Grensesetningar i sannsynsrekning
STAT230 Livsforsikringsmatematikk
STAT231 Skadeforsikringsmatematikk og risikoteori
STAT240 Finansteori
STAT250 Monte Carlo metodar i statistikk
STAT292 Prosjektarbeid i statistikk
STAT310 Multivariabel statistisk analyse
STAT399 Masteroppgåve i statistikk
STAT399K Masteroppgåve i statistikk
STATOVLEV Overlevingsanalyse
STATRISK Statistisk risikostyring
SV100 Examen facultatum - Samfunnsvitskaplege tenkemåtar
SYK395 Masteroppgåve i sjukepleievitskap
SYKD395 Masteroppgåve i sjukepleievitskap
SYKVIT301 Livskvalitet- sjukepleie i eit medisinsk perspektiv
SYKVIT302 Cultural theory and global perspectives
SYKVIT303 Praxeologisk teori og praxeologisk forskning
SYKVIT305 Omsorgsteori og omsorgsforskning
SYKVIT306 Forskingsgruppeseminar og prosjektplan
TEAT111 Eldre teaterhistorie
TEAT112 Moderne teaterhistorie og analyse av teaterframsyningar
TEAT113 Dramaturgi og regi (teatervitskap)
TEAT114 Skodespelarkunst, scenografi og teaterkritikk
TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori
TEAT252 Teoribasert prosjektoppgåve i teatervitskap/bacheloroppgåve
TEAT253 Praksisbasert prosjektoppgåve/bacheloroppgåve
TEAT301 Teaterhistorie, historiografi og vitskapsteori
TEAT302 Teatervitskap: Prosjektskildring
TEAT303 Teatervitskap: Teoretisk fordjuping i eit systematisk område
TEAT311 Teatervitskap: Seminarinnlegg innafor eit sjølvvalt område
TEAT312 Innlegg i samband med ekskursjon
TEAT313 Prosjektoppgåve basert på deltaking i teaterproduksjon
TEAT350 Masteroppgåve i teatervitskap
TOLKHF Tolketeori, -teknikk, -etikk og -praksis
TPBAFAR Farmakologi
TPBAFOB Odontofobi
TPBAFORIII Klinisk innføringskurs del I og II
TPBAFOR-K1 Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 1
TPBAFOR-K2 Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 2
TPBAFOR-K3 Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 3
TPBAFOR-PROP Ferdighetskurs
TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære
TPBAINFIL Kurs i infiltrasjonsanestesi
TPBAKAREND Kariologi og endodonti
TPBAKBK Kjemi og biokjemi
TPBAKJE Kjeveortopedi
TPBAKOS Kjeve- og slimhinnelidelser
TPBAMAT Materiallære
TPBAMIKR Mikrobiologi og hygiene
TPBAPAT Patologi generell
TPBAPED Pedodonti + godkjent klinikk
TPBAPEDPSY Pedagogikk og psykologi
TPBAPER Periodonti
TPBAPROGER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk
TPBAPROSJ Prosjektoppgåve
TPBARØN Røntgenologi
TPBASAM Samfunnsodontologi
TPBAALM Allmennodontologi
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi
TRANSHF Omsetjing
TSAK318 Masteremne i tyskspråkleg litteratur (SAK)
TSAK319 Masteremne i tysk språkvitskap
TVEPS Tverrprofesjonell læring
TYS001 Kurs i tysk for utvekslingsstudenter
TYS100 Introduksjon til tyskstudiet
TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar
TYS111 Grunnemne i tysk språk I
TYS111H Grunnemne i tysk språk I for lærarstudentar
TYS112 Tyskspråkleg kultur
TYS112H Tyskspråkleg kultur for lærarstudentar
TYS113 Grunnemne i tysk språk II
TYS114 Tyskspråkleg litteratur
TYS123 Grunnemne i tysk språk II for lærarstudentar
TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar
TYS201 Fordjuping i tysk språk
TYS201L Fordjuping i tysk språk for integrert lektorutdanning
TYS202 Fordjuping i tyskspråkleg litteratur
TYS202L Fordjuping i tyskspråkleg litteratur for integrert lektorutdanning
TYS251 Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve
TYS252 Fordjuping i tyskspråkleg litteratur semesteroppgåve
TYS307 Tysk språk og litteraturvitskap
TYS308 Litteratur, interpretasjon og omsetjing
TYS311 Moderne tysk språk og litteratur
TYS350 Tysk mastergradsoppgåve
TYS621 Grunnemne i tysk språk I
TYS622 Tyskspråkleg kultur
TYS623 Grunnemne i tysk språk II
TYS624 Tyskspråkleg litteratur
TYSDI101 Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga
TYSDI101H Fagdidaktikk I i årsstudium i tysk
TYSDI111 Fagdidaktikk i tysk for integrert lektorutdanning 4
TYSDI201 Fagdidaktikk i tysk for integrert lektorutdanning
TYSDI201H Fagdidaktikk II i årsstudium i tysk
TYSDI301 Fagdidaktikk i tysk for integrert lektorutdanning 3
UND350 Masteroppgåve i læring og undervisning
UPED620 Basismodul i universitetspedagogikk
UPED621 Vurdering og vurderingsformer
UPED622 Forskingsrettleiing
UPED623 Munnleg formidling
UPED631 Hot moments in teaching and learning
UPED632 Enhansing Courses with Online Materials and Tools
UPED633 Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer
UPED634A Universitetspedagogikk for ph.d.-kandidatar: Basiskompetanse i undervisning av studentar på bachelor- og masternivå
UPED634B Universitetspedagogikk for ph.d.-kandidatar: Basiskompetanse i undervisning av studentar på bachelor- og masternivå
VIT201 Forskingsprosjekt i vitskapsteori/vitskapsstudium
VIT210 Sentrale spørsmål i forsking og samfunn. Menneske: Natur og kultur
VIT211 Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter
VIT212 Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?
VIT213 Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: De mange kulturene ved universitetet
VIT214 Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: Noregs grunnlov: Kva er den? Korleis bør den være?
VIT215 Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Menneske på flukt. Kva veit vi og kva bør vi gjere?
VIT411-10 Vitskapsteori Vestnorsk nettverk - forskarutdanninga 10 studiepoeng
VIT411-15 Vitskapsteori Vestnorsk nettverk - forskarutdanninga 15 studiepoeng
VIT411-7,5 Vitskapsteori Vestnorsk nettverk - forskarutdanninga 7,5 studiepoeng
VITHFPHD Theory of Science and Ethics
VITSV900 Philosophy and Ethics of Social Sciences

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.