Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Erenglære

Meny:
Innhald
Om boka
Bestilling

Innhald:

1 Ereng
     1.1 Ot
     1.2 Innfall
     1.3 Utfall
     1.4 Tilfelle
     1.5 Varing og vararar
     1.6 Virkning og virkarar
     1.7 Gåging
     1.8 Guging
     1.9 Rufe
     1.10 Om rufe og spørjing
     1.11 Sufe
     1.12 Lufe
     1.13 Kufe
     1.14 Nufe
     1.15 Føresetnad
     1.16 Erengarar
     1.17 Kjent og ukjent
     1.18 Omsetjing

2 Erengjing
     2.1 Reglar for erengjing
     2.2 Oversikt

Teiknliste
Ordliste
Regelsamling
Vedlegg
     Teiknet for ereng
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6

8
8
12

14
16
20
21
21

Om boka:
- 5 lærerike døme på kva ereng er.
- Ereng gir betre oversikt over kva som er kjent og ukjent i til dømes ein likning. Det som
unøyaktig kallast "ukjent" i matematikken kallast no nufe. Det kan nemnast at nufe både kan
vere kjent og ukjent (!).
- Mange nye viktige ord. Blant annet ereng, gåg, gug, rufe, sufe, lufe, kufe, nufe og ot.
- Erengarane rufe, sufe, lufe, kufe og nufe, som dei viktigaste omgrep i ereng, gir eit verktøy
som kan brukast innanfor dei fleste fag (!).
- Nye norske omgrep; varar og virkar, i staden for høvesvis konstant og variabel.
- Ny måte å ordne virkarar (variablar) på, som ikkje berre gir betre oversikt i til dømes
likningar, men óg rettar opp feil som oppstår forutan (!). I tillegg blir vi kjent med den
føresetnad som forutan den nye måte å ordne virkarar på rettar den same feil. Døme på feil i
ei likning med virkarar: a + b = c, kan bli feil dersom både a, b og c blir gitt ei mengde som gir
ulikevekt mellom a + b og c.
- Dei nye omgrepa gåg og gug gir ei ny synsvinkel på det å auke eller minke mengda moglege
tilfeller av noko.
- Ved det nye omgrepet ot, får vi lære om ei ny og viktig synsvinkel på omsetjing.
- Grundig heilskapleg oversikt over kva det å erengje er.
- Ord- og teiknliste med forklaringar over alle dei viktigaste ord og teikn som brukast i
erenglæra. Ordlista har både bokstavleg og emneleg orden.
- Regelsamling.

Bestilling:
Bestilling med levering om epost
Bestilling med levering om post

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.